Uutishuone

Työttömyysturvaan useita muutoksia

21.02.2019 | Ajankohtaista, Työelämä

Artikkelikuva

Alkuvuonna 2019 muutoksia on tullut tai tulossa lyhytkestoiseen opiskeluun, aktiivimalliin sekä soviteltuun työttömyysetuuteen.

Lyhytkestoiset opinnot työttömyysetuutta menettämättä

Vuoden alusta lukien 25 vuotta täyttäneen työttömän on ollut mahdollista opiskella lyhytkestoisia, enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja työttömyysetuutta menettämättä. Opintojen on oltava ammatillisia valmiuksia antavia tai yritystoimintaa tukevia. Jos samoja opintoja on harjoitettu jo aikaisemmin, opintojen keskeytymisestä tulee pääsääntöisesti olla kulunut vähintään vuosi.

Enintään kuusi kuukautta kestävistä opinnoista tulee ilmoittaa TE-toimistolle, mutta TE-toimisto ei arvioi opintojen pää- ja sivutoimisuutta eikä työnhakijan koulutustarvetta. Lyhytkestoisten opintojen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta ja opinnot kerryttävät aktiivimallin aktiivisuusedellytystä. Opintojen aikana on velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä tarjottaessa.

Yli kuusi kuukautta kestävien opintojen osalta TE-toimisto arvioi opintojen sivu- tai päätoimisuuden kuten tähänkin asti. Jos opinnot katsotaan sivutoimiseksi, kerryttävät ne aktiivimallin aktiivisuusedellytystä korkeintaan kuuden kuukauden ajan. Päätoimisten opintojen ajalta ei voida maksaa työttömyysetuutta, ellei TE-toimisto ole katsonut opintoja ns. omaehtoiseksi opiskeluksi.

Lisää mahdollisuuksia aktiivimallin täyttämiseen 

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen aktiivimallin myötä työttömän on tullut täyttää aktiivisuusedellytys, jotta työttömyysetuuden taso ei laske. Aktiivisuutta seurataan 65 maksupäivän eli tavallisimmin noin kolmen kuukauden jaksoissa.

Kuluvan vuoden alusta edellä mainitut sivutoimiset tai lyhytkestoiset opinnot ovat voineet täyttää aktiivisuusedellytyksen enintään kuuden kuukauden ajalta. 1.4.2019 tai sen jälkeen alkaviin aktiivimallin tarkastelujaksoihin voidaan lukea hyväksi entistä useampi koulutus tai kurssi.

Osa ammattiliittojen järjestämistä kursseista ja työllistymistä edistävästä toiminnasta alkaa kerryttää aktiivisuutta. Lähempänä huhtikuuta tarkentuu, mitkä YTYn tarjoamista kursseista ja toiminnasta voidaan lukea aktiivisuusedellytykseen. Aktiivisuutta tulee kertyä tarkastelujaksolla vähintään viiden päivän ajan. Toiminnasta ja kursseista tulee aina toimittaa todistus työttömyyskassalle.

YTYn jäsenenä sinun on mahdollista osallistua pääkaupunkiseudulla Työnhakuveturin, Varsinais-Suomessa Urapurjeen, Pirkanmaalla Uratehtaan ja Pohjois-Pohjanmaalla Urasammon järjestämään koulutukseen. Myös nämä koulutukset alkavat kerryttää aktiivisuusedellytystä.

Aktiivisuudeksi hyväksytään myös osa kuntien ja järjestöjen tarjoamista työllistymistä edistävistä kursseista ja toiminnasta. Lähempänä huhtikuuta Suomi.fi-palvelusta on mahdollista etsiä työllistymistä edistävien toimien järjestäjiä. Palvelun järjestäjältä kannattaa varmistaa, että palvelu täyttää aktiivisuusedellytyksen ehdot. Lisäksi aktiivisuuden voi täyttää työnantajan järjestämän työsopimuslain mukaisella muutosturvakoulutuksella.

Jos tarkastelujaksosi on alkanut ennen huhtikuuta, koskevat uudet aktiivimallin täyttämisen mahdollisuudet sinua vasta seuraavalla tarkastelujaksolla. Oman tarkastelujaksosi voit tarvittaessa selvittää työttömyyskassasta. 

Tulot huomioidaan maksupäivän mukaan

1.4.2019 alkaen työttömyysetuuden sovittelu muuttuu maksuperusteiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että osa-aikatyöstä saatuja tuloja ei jatkossa huomioida työntekoajankohdan, vaan maksupäivän mukaan. Muutoksen tavoitteena on vähentää viivettä hakemusten käsittelyssä. Nykyhetkellä palkkalaskelmien odottaminen on usein aiheuttanut pitkiäkin viivytyksiä hakemusten käsittelyyn ja työttömyysetuuden maksuun.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi toukokuussa tehdyn keikkatyön palkka maksetaan kesäkuun lopussa, huomioidaan palkka vasta kesäkuun hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Jos hakijalle ei ole maksettu toukokuussa lainkaan palkka- tai muita tuloja, maksetaan toukokuussa täyttä työttömyysetuutta.

Muilta osin soviteltu työttömyysetuus pysyy ennallaan ja tehty työ tulee jatkossakin ilmoittaa työttömyyskassalle hakemuksessa silloin, kun se on tehty. Muutoksen toivotaan kannustavan lyhytkestoisen ja osa-aikaisen työn vastaanottamiseen.

Työttömyyskassat käyttävät tulorekisteriä vasta 2020

Vuoden 2019 alusta työnantajat ovat ilmoittaneet maksamansa palkat sähköisesti yhteen paikkaan: tulorekisteriin. Se korvaa muun muassa Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työtapaturmavakuuttajille ja Työllisyysrahastolle (entinen Työttömyysvakuutusrahasto) toimitettavat vuosi-ilmoitukset.

Työttömyyskassat pääsevät hyödyntämään tulorekisteriä vasta vuodesta 2020 alkaen. Vuonna 2019 työttömyysetuutta hakevien on edelleen toimitettava palkkatodistukset työttömyyttä edeltävistä ansioista, jotta päivärahan taso voidaan laskea. Ansiopäiväraha lasketaan tulorekisterin tietojen perusteella aikaisintaan vuonna 2020.

Vuonna 2019 tulorekisterin tietoja pääsevät käyttämään Verohallinto, Kela, Työllisyysrahasto, työeläkelaitokset ja ETK.

2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot ansiotuloista. Vuodesta 2020 alkaen sinne tulevat myös eläke- ja etuustiedot.

YTYn työttömyysturvaneuvonta puh. (09) 2510 1330 (ma-pe 8.30-16), kari.saarinen@yty.fi

 

Teksti: Julia Lauren
Julkaistu YTY-lehdessä 1/2019