Uutishuone

Työaikalakiin jäi edelleen kehitettävää

14.03.2019 | Ajankohtaista, Blogit

Artikkelikuva

Uuden työaikalain soveltamisala jäi osin tulkinnanvaraiseksi. Kun lakia aletaan viedä käytäntöön työpaikoilla, tulee valvoa sitä, että ytyläiset ovat työaikalain soveltamisen piirissä.

Eduskunta antoi viimeisen siunauksensa uudistetulle työaikalaille täysistunnossaan 13. maaliskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Työaikalain päivittäminen vastaamaan paremmin tämän päivän työelämää on tervetullut uudistus, mutta lakiin jäi edelleen kehitettävää.

Työajalla on merkitystä kaikessa työssä, myös ytyläisten asiantuntijoiden ja esimiesten työssä. Meillä kaikilla on käytössämme vuorokaudessa määrätty määrä tunteja ja työn lisäksi pitäisi ehtiä myös muuta, kuten olla yhdessä läheisten kanssa ja vaikkapa harrastaa. Työaika on suorassa yhteydessä hyvinvointiin. Silti valitettavasti juuri työaikalakia rikotaan työelämässä paljon. Myös YTYn jäsenistä yli 70 % kertoo tekevänsä töitä yli sovitun työajan.

Uudistetussa työaikalaissa on YTYn ja Akavan tavoitteiden mukaisesti otettu huomioon se, että työtä tehdään nykyään esimerkiksi kotona, ja nyt myös kiinteän työpaikan ulkopuolella tehty työ tunnistetaan tehdyiksi työtunneiksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tehdyn työajan mittaamisesta pitäisi luopua, ainoastaan sitä, että kaikissa paikoissa tehty työ huomioidaan. Kotona tehdyn työn tuntimääriä koskee lähtökohtaisesti sama sääntely kuin toimistolla tehtyä työtä.

Työsuojelullisista syistä on tärkeää, että työaikalain soveltamisala on mahdollisimman laaja. Ylempien toimihenkilöiden työssä jaksaminen on koetuksella, päivät ovat pitkiä ja työ valuu vapaa-ajalle. YTYn vuoden 2018 jäsentutkimuksessa 58 prosenttia vastanneista kertoi työmäärän olevan jatkuvasti tai ajoittain liian suuri. Onkin muistettava myös uuden lain pääsääntö; lain piiriin kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki palkansaajat. Soveltamisalan ulkopuolella ollaan vain laissa erikseen määritellyissä poikkeustapauksissa. Asiantuntija- ja esimiestyön sisältyminen uuteen työaikalakiin on ollut ytyläisessä edunvalvonnassa tärkeä asia.

Laajasta soveltamisalasta huolimatta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan määrittelyn mukaan lain soveltamisen ulkopuolelle jäävät sellaiset työt, joita tehdään kokonaan muualla kuin kiinteässä työpisteessä tai jos työ on luonteeltaan liikkuvaa tai jossa työntekijän työaika määräytyy valtaosin asiakkaan kanssa sovittujen aikataulujen mukaan.  Asiantuntija- ja esimiestyössä on usein näitä piirteitä, joten tästä tulkinnanvaraiseksi jääneestä kirjauksesta on syytä olla huolissaan. Työaikasääntelyn ulkopuolelle jäävään työhön liittyy myös omat erityiskysymyksensä työttömyysturvaan liittyen.

Kun lakia aletaan soveltaa työpaikoilla, on käytännön kehittymistä seurattava tarkasti. Väärinkäytettynä tilanne voi johtaa siihen, että esimerkiksi kiinteän toimipisteen ulkopuolella työskenteleviä asiantuntijoita siirretään työajan ulkopuolelle. Lain voimaantulon jälkeen solmittavissa uusissa työsopimuksissa on katsottava tarkkaan, mitä niissä lukee työajasta. Tässä vaiheessa kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä liittoon. Tärkeä tehtävämme on valvoa, ettei jäseniämme putoa soveltamisalan ulkopuolelle. Työaikalain uudistuksesta sellaista ei saa seurata.

Karoliina Huovila
Työmarkkinajohtaja