Työttömyysturva

Oletko työttömyysturvan kannalta yrittäjä vai palkansaaja?

Työttömyysturvan kertymisen kannalta on tärkeää, että olet vakuutettuna oikeassa työttömyyskassassa, sillä yrittäjäasemassa tehty työ ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa, eikä palkansaajana tehty puolestaan yrittäjän työssäoloehtoa.

Jos sinulla on palkkatyön ohella yritystoimintaa tai työskentelet perheesi omistamassa yrityksessä, on hyvä varmistaa, että kuulut juuri oikeaan työttömyyskassaan. Myös mikäli työttömänä ollessasi perustat yrityksen, tulee sinun olla yhteydessä te-toimistoon asian selvittämiseksi.

Kaikissa tapauksissa on järkevää varmistaa omasta työttömyyskassasta, miten oma tilanteesi tulkitaan työttömyysturvassa.

 

Yrittäjämääritelmä

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on henkilö, joka on YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen. Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö, joka

  • työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta hän omistaa vähintään 15 % osuuden,
  • työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta hän omistaa yhdessä perheen kanssa tai perhe omistaa vähintään 30 %,
  • työskentelee yrityksessä, josta hän omistaa itse tai yhdessä perheensä kanssa vähintään 50 %, tai
  • työskentelee yrityksessä, josta hänen perheenjäsenensä omistavat vähintään 50 % ja hän itse omistaa edes vähäisen määrän.

Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai hän toimii muussa vastaavassa asemassa. Yrittäjäksi katsotaan esimerkiksi henkilö, joka omistaa yrityksestä 15 % ja on yrityksen hallituksen jäsen. Jos hänellä on riittävästi muuta palkkatyötä, voidaan yritystoiminta katsoa sivutoimiseksi, mutta yritystoiminnasta saadut tulot vaikuttavat vähentävästi päivärahan suuruuteen.

Perheenjäseneksi puolestaan katsotaan työttömyysturvalain tarkoittamassa merkityksessä henkilön kanssa samassa taloudessa asuvat (avo-)puoliso, lapset, lapsenlapset,vanhemmat ja isovanhemmat.

Omistusosuutta laskettaessa myös välillinen eli toisten yritysten kautta tapahtuva omistaminen huomioidaan, jos väliyhteisöstä omistetaan vähintään 50 %. Pelkkä omistaminen ei kuitenkaan vielä täytä yrittäjämääritelmää, vaan vaatii myös työskentelyä yrityksessä tai johtavassa asemassa olemista. 

 

Päätoiminen vs. sivutoiminen yritystoiminta

Työttömyysturvassa yrittäjäasemaa tutkii työttömyyskassojen lisäksi te-toimisto, joka antaa työttömyyskassoja sitovia lausuntoja siitä, katsotaanko henkilö päätoimiseksi vai sivutoimiseksi yrittäjäksi.

Päätoimisella yrittäjällä ei ole yritystoimintaa harjoittaessaan oikeutta ansiopäivärahaan, mutta sivutoimisella yrittäjällä voi olla mahdollisuus saada päivärahaa, jonka suuruuteen yritystulot vaikuttavat vähentävästi. Yleensä sivutoimiselta yrittäjältä edellytetään, että yritystoimintaa on harjoitettu palkkatyön ohella näytöksi siitä, ettei yritystoiminta ole este palkkatyön vastaanottamiselle.

 

Perheyrityksessä työskentelevän perheenjäsenen työttömyysturva

Perheyrityksessä työskentelevä perheenjäsen on 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaaja, jos hänellä ei ole omistusosuutta tai määräysvaltaa yrityksestä. Aikaisemmin perheenjäsen katsottiin yrittäjäksi, vaikka hänellä ei olisi ollut yrityksessä omistusta tai määräysvaltaa. Ei-omistavan perheenjäsenen kannattaa liittyä jatkossa palkansaajien työttömyyskassaan, KOKO-kassaan.

Muutos ei koske perheenjäseniä, joilla on minkäänlainen omistusosuus tai määräysvalta perheen yrityksestä, jossa työskentelevät. Muutoksen ulkopuolelle jäävät myös henkilöt, jotka työskentelevät perheen omistamassa toiminimessä. He voivat liittyä yrittäjien työttömyyskassaan.
Perheyrityksessä työskentelevälle henkilölle täyttyy palkansaajan työssäoloehto, kun hän on ollut palkansaajakassan jäsenenä vähintään 12 kuukautta ja työskennellyt jäsenyysaikanaan vähintään 52 viikkoa.

Työssäoloehtoa koskevat ehdot ovat muuten samat kuin muillakin palkansaajilla. Tämä tarkoittaa sitä, että työssäoloehtoa kartuttaa jokainen kalenteriviikko, jona työaika on ollut vähinään 18 tuntia viikossa ja palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on palkan kokoaikatyöstä oltava vähintään 1 211 euroa kuukaudessa.
Yrittäjäkassassa täyttyneen työssäoloehdon voi tuoda niin kutsutun jälkisuojan perusteella mukanaan palkansaajakassaan, jos liittyy uuteen kassaan kuukauden sisällä entisestä kassasta eroamisesta. Osittain täyttynyttä työssäoloehtoa ei kuitenkaan voi tuoda mukanaan palkansaajakassaan.

 

Palkansaajat KOKO-kassaan, yrittäjät Yrittäjäkassaan

Jos haluat pitää ansioturvasi katkotta voimassa, liity Yrittäjäkassaan heti yrittäjäksi ryhtyessäsi. Jos palaat palkkatyöhön, muista palata Korkeasti koulutettujen kassa KOKOn jäseneksi.

Työskenneltyäsi vähintään 26 viikkoa KOKO-kassan jäsenenä, saat oikeuden palkansaajan työttömyysturvaan. Yrittäjä saa puolestaan ansiopäivärahaoikeuden työskenneltyään Yrittäjäkassan jäsenyysaikana yrittäjänä vähintään 15 kuukautta.

Palkansaajan työssäoloehto pysyy voimassa myös yrittäjäkassaan siirtyessäsi, mikäli siirto tapahtuu kuukauden sisällä palkansaajakassasta eroamisesta. Tällöin yrittäjäkassa voi maksaa sinulle päivärahaa palkansaajan työssäoloehdon perusteella, mikäli et ole 18 kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestä täyttänyt yrittäjän työssäoloehtoa (15 kuukautta yrittäjäkassan jäsenenä) ja yritystoimintasi päättyy. Oma tilanne kannattaa selvittää ja työttömyyskassan jäsenyys hoitaa kuntoon heti tilanteen muuttuessa.

 

Vakuuta itsesi riittävällä tasolla

Yrittäjä saa itse valita työttömyysvakuutuksen perusteena olevan työtulon. Valittu työtulo saa kuitenkin olla enintään lakisääteisen eläkevakuutustyötulon suuruinen (YEL-vakuutetulla eläkevakuutuksen vahvistettu vuosityötulo ja TyEL-vakuutuksen piirissä olevalla osaomistaja). Oman sosiaaliturvan kannalta on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että YEL-vakuutus on riittävällä tasolla.

Yrittäjän työttömyysturvan piiriin pääsemisen vähimmäistyötulo on 13 076 euroa (2020)
www.yrittajakassa.fi