Työttömyysturva

Tiedätkö kumpi olet työttömyysturvan kannalta, yrittäjä vai palkansaaja?

Yrittäjän ja palkansaajan välistä eroa työttömyysturvassa voi olla hankala hahmottaa. Työttömyysturvan kertymisen kannalta on tärkeää, että olet vakuutettuna oikeassa työttömyyskassassa, sillä yrittäjäasemassa tehty työ ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa, eikä palkansaajana tehty puolestaan yrittäjän työssäoloehtoa.

Jos sinulla on palkkatyön ohella yritystoimintaa tai työskentelet perheesi omistamassa yrityksessä, on hyvä varmistaa, että kuulut juuri oikeaan työttömyyskassaan. Myös mikäli työttömänä ollessasi perustat yrityksen, tulee sinun olla yhteydessä te-toimistoon asian selvittämiseksi.

Kaikissa tapauksissa on järkevää varmistaa omasta työttömyyskassasta, miten juuri oma tilanteesi tulkitaan työttömyysturvassa.

Yrittäjämääritelmä

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on henkilö, joka on YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen.  Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö, joka

  • työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta hän omistaa vähintään 15 % osuuden,
  • työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta hän omistaa yhdessä perheen kanssa tai perhe omistaa vähintään 30 %,
  • työskentelee yrityksessä, josta hän omistaa itse tai yhdessä perheensä kanssa vähintään 50 % , tai
  • työskentelee yrityksessä, josta hänen perheenjäsenensä omistavat vähintään 50 %.

Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai hän toimii muussa vastaavassa asemassa. Yrittäjäksi katsotaan esimerkiksi henkilö, joka omistaa yrityksestä 15 % ja on ko. yrityksen hallituksen jäsen. Jos hänellä on riittävästi muuta palkkatyötä, voidaan yritystoiminta katsoa sivutoimiseksi, mutta yritystoiminnasta saadut tulot vaikuttavat vähentävästi päivärahan suuruuteen.

Perheenjäseneksi puolestaan katsotaan työttömyysturvalain tarkoittamassa merkityksessä henkilön kanssa samassa taloudessa asuvat (avo-)puoliso, lapset, lapsenlapset sekä vanhemmat ja isovanhemmat.

Omistusosuutta laskettaessa myös välillinen, eli toisten yritysten kautta tapahtuva omistaminen, huomioidaan, jos väliyhteisöstä omistetaan vähintään 50 %. Huomioitavaa kuitenkin on, että pelkkä omistaminen ei kuitenkaan vielä täytä yrittäjämääritelmää, vaan vaaditaan myös työskentelyä yrityksessä tai johtavassa asemassa olemista. Usein juuri perheyritykset ja niiden kautta omistajaksi määritteleminen tulevat ihmisille yllätyksenä.

- Jos Pekka omistaa yrityksestä 100 %, hän yleensä tietääkin olevansa yrittäjä ja osaa vakuuttaa itsensä sen mukaan. Sen sijaan hänen puolisonsa Paula, joka työskentelee samassa yrityksessä, on usein TyEL -vakuutettu ja kuuluu palkansaajakassaan, vaikka hänetkin katsotaan työttömyysturvalaissa yrittäjäksi. Paulan tulisi kuitenkin olla työttömyyden varalta vakuutettuna yrittäjä. Sen sijaan, jos Pekan ja Paulan eri taloudessa asuva poika työskentelee yrityksessä, hän on kuitenkin palkansaaja.

Päätoiminen vs. sivutoiminen yritystoiminta

Työttömyysturvassa yrittäjäasemaa tutkii työttömyyskassojen lisäksi myös työ- ja elinkeinotoimisto, joka antaa työttömyyskassoja sitovia lausuntoja siitä, katsotaanko henkilö päätoimiseksi vai sivutoimiseksi yrittäjäksi.

Päätoimisella yrittäjällä ei ole yritystoimintaa harjoittaessaan oikeutta työttömyysetuuteen, mutta sivutoimisella yrittäjällä voi olla mahdollisuus saada päivärahaa, jonka suuruuteen yritystulot vaikuttavat vähentävästi. Yleensä sivutoimiselta yrittäjältä edellytetään, että yritystoimintaa on harjoitettu palkkatyön ohella näytöksi siitä, ettei yritystoiminta ole este palkkatyön vastaanottamiselle.

Palkansaajat KOKO-kassaan, yrittäjät AYT-kassaan

Jos haluat pitää ansioturvasi katkotta voimassa, liity AYT-kassaan heti yrittäjäksi ryhtyessäsi.  Jos palaat palkkatyöhön, muista palata Korkeasti koulutettujen kassa KOKOn jäseneksi.

Työskenneltyäsi vähintään 26 viikkoa KOKO-kassan jäsenenä, saat oikeuden palkansaajan työttömyysturvaan. Yrittäjä saa puolestaan ansiopäivärahaoikeuden työskenneltyään AYT-kassan jäsenyysaikana yrittäjänä vähintään 15 kuukautta.

Palkansaajan työssäoloehto pysyy voimassa myös yrittäjäkassaan siirtyessäsi, mikäli siirto tapahtuu kuukauden sisällä palkansaajakassasta eroamisesta. Tällöin yrittäjäkassa voi maksaa sinulle päivärahaa palkansaajan työssäoloehdon perusteella, mikäli et ole 18 kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestä täyttänyt yrittäjän työssäoloehtoa (15 kuukautta yrittäjäkassan jäsenenä) ja yritystoimintasi päättyy. Oma tilanne kannattaa selvittää ja työttömyyskassan jäsenyys hoitaa kuntoon heti tilanteen muuttuessa.

Vakuuta itsesi riittävällä tasolla

Yrittäjä saa itse valita työttömyysvakuutuksen perusteena olevan työtulon. Valittu työtulo saa kuitenkin olla enintään lakisääteisen eläkevakuutustyötulon suuruinen (YEL-vakuutetulla eläkevakuutuksen vahvistettu vuosityötulo ja TyEL-vakuutuksen piirissä olevalla osaomistaja- tai perheenjäsenyrittäjällä TyEL-palkka). Oman sosiaaliturvan kannalta on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että YEL-vakuutus on riittävällä tasolla.

Yrittäjän työttömyysturvan piiriin pääsemisen vähimmäistyötulo on 12 816 euroa (2019).
www.ayt.fi