Työttömyysturva

Lomautus

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen perustuvaa ja hänen aloitteestaan tapahtuvaa työntekovelvollisuuden ja palkanmaksuvelvollisuuden keskeyttämistä tilapäisesti työsuhteen kuitenkin muutoin pysyessä voimassa. Lomautus voidaan toteuttaa joko keskeyttämällä työnteko kokonaan tilapäisesti tai lyhentämällä työntekijän säännöllistä työaikaa.

Toimitusjohtajaa ei voida lomauttaa työsopimuslaissa tarkoitetulla tavalla, joten hänellä ei ole oikeutta työttömyysturvaan lomautusajalta.

Saadakseen päivärahaa lomautusajalta sinun tulee ilmoittautua Työ- ja elinkeinotoimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Ilmoitus tehdään sähköisesti te-palvelut sivustolta, kohdasta "Oma asiointi" valitse "Henkilöasiakas".

Työttömyyspäivärahaa lomautusajalta haetaan työttömyyskassalta kirjallisesti. YTYn jäsenet on vakuutettu IAET-kassassa ja Luotsiliton jäsenet JATTK-kassassa.

Ansiosidonnaisen päivärahan maksaminen lomautusajalta edellyttää, että päivärahan maksamisen yleiset edellytykset (mm. riittävän pitkä kassajäsenyys) täyttyvät.

Jos lomautus toteutetaan siten, että henkilö on lomautettuna yhtäjaksoisesti vähintään kokonaisen kalenteriviikon, kyseessä on kokoaikainen lomautus. Tällöin työttömyyspäiväraha määräytyy samoin perustein kuin kokonaan työttömän päiväraha. Lyhennetylle työviikolle lomautetulle voidaan maksaa päivärahaa silloin, kun työtä tehdään enintään 80 %  alan kokonaistyöajasta ja palkkaa maksetaan vastaavasti korkeintaan 80 %. Jos henkilö on lomautettuna kokonaisia päiviä, hänelle maksetaan lomautuspäiviltä kokonaan työttömän päivärahaa. Jos taas päivittäistä työaikaa on lyhennetty, työttömyyspäiväraha maksetaan soviteltuna eli osittaisena.

Jos päivittäistä tai viikoittaista työaikaa tai palkkaa lyhennetään vähemmän kuin 20 % (verrattuna alan kokonaistyöaikaan), oikeutta työttömyyspäivärahaan ei ole lainkaan.

Ilmoittaudu TE-toimistoon

Jos joudut lomautetuksi, sinun pitää ilmoittautua itse työnhakijaksi verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi kohdasta "oma asiointi" valitse siitä "Henkilöasiakas".
 
Verkkopalveluun tulee kirjautua pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. Työnhaku alkaa heti, kun olet vastannut verkkopalvelun kysymyksiin ja lähettänyt tiedot.

Jos sinut on lomautettu määräaikaisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi, toimi näin:

  • Aloita työnhakusi Oma työnhaku -verkkopalvelussa kohdassa Ilmoittaudu työnhakijaksi
  • Toimita 10 päivän kuluessa TE-toimistoon kopio työsopimuksesta, määräyskirjasta tai muu selvitys palvelussuhteen ehdoista ja kopio lomautusilmoituksesta tai lomautustodistuksesta
  • Kun TE-toimisto on saanut asiakirjat, toimisto aloittaa työttömyysturva-asiasi käsittelyn ja työnhakusi voimassaoloa jatketaan lomautuksen tai viimeisen lomautusjakson päättymispäivään saakka. TE-toimisto on tarvittaessa yhteydessä sinuun.
  • Jos lomautusaika muuttuu, toimita uusi lomautusilmoitus tai lomautustodistus TE-toimistoon. 

Jos sinut on lomautettu toistaiseksi tai määräaikaisesti yli kolmeksi kuukaudeksi, toimi näin:

  • Aloita työnhakusi Oma työnhaku -verkkopalvelussa kohdassa Ilmoittaudu työnhakijaksi
  • Tarkista Paikalliset TE-palvelut -sivulta, miten sinun tulee toimia jatkaaksesi asiointia. Työnhakusi on voimassa tietojen lähettämisestä 14 päivää. Toimistot ovat järjestäneet asioinnin eri tavoin. Työttömyysetuutta voidaan maksaa aikaisintaan työnhaun aloituspäivästä lukien.

Huomaathan, että lomautettuja koskee sama omavastuuaika kuin kokonaan työttömiä, eli työttömyyspäivärahaa saat aikaisintaan, kun olet ollut lomautettuna ja rekisteröityneenä työ- ja elinkeinotoimistoon viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan kalenteriviikon aikana. Omavastuuaika asetetaan uudestaan, jos lomautus toteutetaan pätkissä, ehdit kerryttää uudestaan ns. työssäoloehdon ja edellisestä päivärahakauden enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi. Uusi omavastuuaika asetetaan, vaikka päivärahaa ri olisi ehditty maksaa edellisen omavastuualajn jälkeen.

Usein kysyttyä lomautuksesta

Osalomautus ja työttömyyskorvaus

Meille on tulossa osalomautus, yhteensä noin seitsemää viikkoa vastaava aika. Teemme osan viikosta töitä tai viikko töissä toinen kotona -systeemillä. Miten työttömyyskorvaus näissä lasketaan?

Vastaus:
Jos lomautus toteutetaan siten, että olet lomautettuna yhtäjaksoisesti vähintään kokonaisen päivän, kyseessä on kokoaikainen lomautus. Tällöin oikeus työttömyyspäivärahaan, samoin kuten työttömyyspäivärahan määrä, määräytyy samoin perustein kuin kokonaan työttömän oikeus päivärahaan.

Lyhennetylle työviikolle lomautetulle voidaan maksaa päivärahaa silloin, kun työtä tehdään enintään 80 %  alan kokonaistyöajasta. Jos henkilö on lomautettuna kokonaisia päiviä, hänelle maksetaan lomautuspäiviltä kokonaan työttömän päivärahaa. Jos taas päivittäistä työaikaa on lyhennetty, työttömyyspäiväraha maksetaan soviteltuna eli osittaisena. Jos päivittäistä tai viikoittaista työaikaa lyhennetään vähemmän kuin 20 % (verrattuna alan kokonaistyöaikaan), oikeutta työttömyyspäivärahaan ei ole lainkaan.

Lomautuksen ajankohta

Minut aiotaan lomauttaa. Työnantaja antoi mahdollisuuden esittää toiveita mahdollisen lomautuksen ajankohdista. Mitä asioita kannattaa ottaa huomioon lomautusajankohtia määrätessä?

Vastaus:
Työttömyysturvan kannalta on hyvin merkityksellistä, miten lomautus sijoitellaan.

Kokoaikainen lomautus on suositeltavampaa kuin työpäivää tai työviikkoa lyhentämällä toteutetut lomautukset. Lomautus katsotaan kokoaikaiseksi, jos olet lomautettuna kokonaisia päiviä. Silloin oikeutesi ansiosidonnaiseen päivärahaan määräytyy samoin perustein kuin kokonaan työttömän oikeus päivärahaan. Jos lomautuksesi toteutetaan lyhentämällä työpäivää, työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa soviteltuna. Tämä edellyttää kuitenkin, että työaikasi lyhenee vähintään 20 % alan normaalista kokoaikatyöstä. Osapäivälomautuksissa työttömyyspäivärahan määrä voi jäädä pienemmäksi. Tämä johtuu siitä, että päiväraha ja 50% saadusta tulosta voivat kuukaudessa tai neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana (sovittelujakso) yhteensä nousta korkeintaan määrään, joka päivärahana muutoin olisi voitu maksaa. Sovitellun päivärahan hakeminen vaatii myös enemmän paperitöitä, sillä sinun tulee toimittaa työttömyyskassalle palkkalaskelmat joka kuukausi.

Jos lomautus toteutetaan pätkittäin, lomautuspäiviä tulisi olla vähintään viisi kahdeksan kalenteriviikon sisällä. Muutoin omavastuuaika ei ehdi kulua.