Työttömyysturva

Ansiosidonnainen päiväraha

Covid-19 pandemiasta johtuen muutokset ovat mahdollisia. Ajantasaisimman tiedon löydät suoraan työttömyyskassasi sivuilta.

Työttömyyskassan jäsenen jäädessä kokonaan tai osittain työttömäksi hänelle maksetaan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Edellytyksenä ansiosidonnaisen päivärahan maksamiselle on, että hakija on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään kuusi edellistä kuukautta ja jäsenenä ollessaan on täyttänyt työssäoloehdon. Lisäksi edellytetään, että hakija on kirjautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja että hän saa työ- ja elinkeinotoimistolta esteettömän työvoimapoliittisen lausunnon.

Työttömyyspäivärahan maksamisen estävä lausunto saattaa tulla esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • hakijalla on yritystoimintaa tai hän työllistyy omassa työssä
 • hakija suorittaa opintoja
 • hakija eroaa tai kieltäytyy työstä

Esteetön lausunto on edellytys työttömyyspäivärahan maksamiselle työttömyyskassasta.

Jos ansiosidonnaisen päivärahan myöntämisedellytykset eivät täyty, voit olla oikeutettu Kelan maksamaan peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen.

Työssäoloehto

Ensimmäistä kertaa työttömäksi tulevan on täytettävä 26 kalenteriviikon työssäoloehto 28 kuukauden tarkastelujaksolla. 28 kuukauden tarkastelujakso lasketaan työnhakijaksi TE-toimistoon ilmoittautumista edeltävästä päivästä taaksepäin. Työssäoloehdon kertyminen edellyttää, että henkilö on ollut samaan aikaan työttömyyskassan jäsenenä.

Tarkastelujaksoa voidaan tietyissä tapauksissa pidentää, kuitenkin enintään seitsemän vuotta. Uutena pidentävänä jaksona on osallistuminen työ- ja elinkeinotoimiston määräämiin työllistymistä edeltäviin palveluihin.

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilön työaika on yhdessä tai useammassa työssä vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa (ma-su) tai kun työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on työaikalain 7 §:n mukaisen vuorotyön tasoittumisjakson aikana ollut keskimäärin vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa.

Työssäoloehtoon voidaan lukea ainoastaan vakuutuksenalainen työ, josta maksetusta palkasta on toimitettu lakisääteiset sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut, työttömyysvakuutusmaksut sekä ennakonpidätys. Työstä maksettavan palkan tulee olla työehtosopimuksen mukainen tai, jollei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1211 euroa kuukaudessa (vuonna 2019).

Palkansaajakassan jäsenenä hankitun 26 kalenteriviikon työssäoloehdon voi menettää seuraavissa tilanteissa:

 1. Jos olet työskennellyt yrittäjänä yli 18 kuukautta, ansiopäivärahaa ei voida myöntää ennen kuin työssäoloehto on täyttynyt yritystoiminnan jälkeen uudelleen.
 2. Jos olet ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, ansiopäivärahaa ei voida myöntää ennen kuin työssäoloehto on työmarkkinoilta poissaolon jälkeen täyttynyt uudelleen.

Työssäoloehdon uudelleen täyttyminen

Työssäoloehto täyttyy uudelleen, kun olet ollut töissä 26 kalenteriviikkoa 28 edellisen kuukauden aikana työssäoloehtoon edellytetyllä tavalla.

Kun työssäoloehto täyttyy uudelleen, määritellään päiväraha uudestaan viimeisen 26 viikon työskentelyn perusteella, mikäli edellisestä määrittelystä on kulunut yli vuosi.  Tällöin sovelletaan kuitenkin ns. suojasääntöä, mikä merkitsee sitä, että uudelleen määritelty päiväraha on vähintään 80 % aikaisemmin maksetusta ansiopäivärahasta. Jos edellisestä määrittelystä on alle vuosi, päivärahaa ei määritellä uudestaan.

Työssäoloehdon täyttyessä uudelleen nollataan myös päivärahalaskuri. Omavastuuaika asetetaan korkeintaan kerran vuodessa.

Jäsenyysehto

Ansiopäivärahaan on oikeus sellaisella työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna yhdenjaksoisesti työttömyyskassassa kuusi työttömyyttä edeltävää kuukautta ja vakuutettuna ollessaan täyttänyt työssäoloehdon. Työttömyyskassassa vakuutettuna oleminen tarkoittaa sitä, että henkilö on työttömyyskassan jäsen.

Saat työttömyyskassasta toiseen siirtyessäsi lukea hyväksesi työssäolon ja vakuutettuna olon edellisessä kassassa, jos liityt toiseen palkansaajakassaan kuukauden kuluessa edellisestä kassasta eroamisestasi.

Jos eroat yrittäjäkassasta ja ryhdyt palkansaajaksi sekä liityt palkansaajakassan jäseneksi, et saa hyvitystä vanhasta jäsenyydestä.

Päivärahaoikeuden estävät ja sitä vähentävät seikat

Sinulla ei ole oikeutta päivärahaan, mikäli:

 • olet laiminlyönyt työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautumisen
 • olet täyttänyt 65 vuotta, poikkeuksena lomautustilanne aina 68 ikävuoteen saakka
 • et ole työmarkkinoiden käytettävissä
 • työllistyt omassa, puolisosi tai vanhempiesi yrityksessä tai tätä vastaavalla tavalla omassa työssäsi
 • olet päätoiminen opiskelija
 • olet työvoimapoliittisessa koulutuksessa ja saat koulutustukea
 • olet joutunut työttömäksi lakon tai työsulun takia
 • olet kieltäytynyt työ- ja elinkeinotoimiston tarjoamasta työstä tai koulutuksesta ilman pätevää syytä
 • jaksotetulta ajalta, jolta saat ns. irtisanomispaketin ("kultainen kädenpuristus")

Tietyt etuudet vähentävät ansiopäivärahan määrää.

Päivärahan kesto

Jos työhistoriasi pituus on yli 3 vuotta, maksetaan päivärahaa enintään 400 työttömyyspäivältä. Jos olet täyttänyt 58 vuotta ja sinulla on työhistoriaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden ajalta, maksetaan päivärahaa enintään 500 työttömyyspäivältä.

Lisäpäivät

Vuonna 1955 - 1956 syntyneelle työnhakijalle voidaan enimmäisajan estämättä maksaa palkansaajan työttömyyspäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jona hän täyttää 65 vuotta, jos hän

 • on täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä ja
 • on ollut eläkettä kerryttävässä työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana

Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneelle työnhakijalle voidaan enimmäisajan estämättä maksaa palkansaajan työttömyyspäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jona hän täyttää 65 vuotta, jos hän

 • on täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä ja
 • on ollut eläkettä kerryttävässä työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Kassa tarkistaa hakijan oikeuden lisäpäiviin automaattisesti. Lisäpäiviltä tulee kuitenkin hakea itse normaalisti ansiopäivärahaa.