Tietoa YTYstä

Tällaisia ovat YTYn jäsenet jäsentutkimuksen perusteella 2019

Jäsentutkimus koskee vain YTYn ns. perusjäseniä, ei jäsenyhdistysten kuten lentäjäyhdistysten tai Suomen Ammattivalmentajien jäseniä.

YTYn jäsenkunta jakaantuu periaatteessa kahteen ryhmään, esimiehiin ja asiantuntijoihin. Tänä vuonna vastaajista 36 prosenttia oli johtajia ja esimiehiä, 50 prosenttia asiantuntijoita. Toimihenkilöitä ilmoitti tällä kertaa olevansa 13 %, kun parina edellisenä vuonna luku on ollut 6-7 %. Luvun tuplaantuminen saattaa johtua siitä, että käytimme syksyn tutkimuksessa hieman erilaista toimiasemajaottelua kuin aiemmin.

Tyytyväisyys työhön -teemasta kiinnostavaa tietoa

YTYn jäsenistä 61 prosenttia on melko tyytyväisiä ja 22 prosenttia erittäin tyytyväisiä työhönsä. Erittäin tyytymättömiä on kolme prosenttia vastaajista. Vastaajista 87 prosenttia kokee voivansa työskennellä riittävän itsenäisesti ja 89 prosenttia kokee pärjäävänsä työssään. Toisaalta vain 62 prosenttia kokee voivansa keskittyä työhön riittävästi ja vain 72 prosentilla on työpaikalla hyvä ilmapiiri. Huolestua pitää myös siitä, että vain 59 prosenttia vastaajista kokee, että työpaikan ilmapiiri kannustaa aloitteellisuuteen. Työpaikalla voidaan keskustella avoimesti epäonnistumisista vain 54 prosentin mielestä.

Näitä vastauksia tutkittiin myös eri muuttujilla. Miehet vaikuttavat hieman naisia tyytyväisemmältä esihenkilötyöhön, kuten siihen miten esihenkilö tukee työssä (täysin tai jokseenkin samaa mieltä miehistä 63 %, naisista 59 %), miten esihenkilö on tavoitettavissa (miehet 67 %, naiset 64 %) ja että alaisia kohdellaan oikeudenmukaisesti (miehet 71 %, naiset 63 %). Miehet pitävät myös työpaikan palkkarakennetta oikeudenmukaisempana (miehet 46 %, naiset 36 %).

Eroja on myös muilla muuttujilla. Johtajien mielestä työt ovat jaettu tasapuolisesti (Ylin johto täysin tai jokseenkin samaa mieltä 65 %, johto 57 %, ylempi keskijohto 42 % ja alempi keskijohto 45 %), asiantuntijoiden ja toimihenkilöiden kesken ei niinkään (asiantuntijat 39%, toimihenkilöt 29 %). Johtajat voivat myös käyttää osaamistaan monipuolisesti, työnantaja huolehtii osaamisen kehittämisestä ja työ tarjoaa kehittymismahdollisuuksia. Palkkauksensa kannustavimpana kokee johto, vähiten kannustavana alempi keskijohto ja toimihenkilöt. Työpaikkansa palkkarakennetta pitää oikeudenmukaisimpana ylin johto. Toisaalta myös työskentelyä haittaavaa jatkuvaa kiirettä ja aikapainetta kovimpana pitää ylin johto, samoin alempi keskijohto.

Näistä tuloksista saadaan myöhemmin myös huomattavasti laajempi YTN-data, kun YTYn tulokset yhdistetään muiden YTN-liittojen keräämään dataan, jolloin on mielekästä tarkastella näitä myös muilla muuttujilla, kuten vastaajan iän ja toimipaikan koon mukaan. YTN-data löytyy täältä

Keskipalkka nousi, mediaani pysyi ennallaan

Ytyläisten keskipalkka on jäsentutkimuksen perusteella 4 828 euroa kuukaudessa mediaanikuukausipalkan ollessa 4 500 euroa. Palkkatilastoissa on mukana vastaajien päätoimestaan lokakuussa 2019 saamat bruttokuukausiansiot ilman pääomatuloja, lomarahoja ja ylityökorvauksia.
Verrattuna edellisvuoteen keskipalkka nousi 2,9 prosenttia (2018: 4 693 euroa), kun taas mediaanipalkka pysyi ennallaan (2018: 4 500 euroa). Vuodesta 2017 mediaanipalkka on noussut 31 euroa. Lisäksi luontoisetuja saadaan keskimäärin 234 euron arvosta.

Kun tarkastellaan koko jäsenistön palkkaa, mediaanipalkka on luotettavampi mittari, sillä keskiarvopalkka nousee, jos kyselyyn vastaa muutamiakin todella kovapalkkaisia vastaajia. Alaspäin keskiarvopalkka ei notkahda vastaavalla tasolla. Ytyläisistä joka kymmenes tienaa yli 7 000 euroa.

Vaikka palkkojen mediaani ei noussut, palkkaa oli saanut lisää 45 prosenttia vastaajista. Palkka oli pysynyt ennallaan 48 prosentilla ja laskenut 4 prosentilla. Yleisin syy ansioiden kasvuun heillä, joilla palkka oli noussut, oli yleiskorotus (56 %). Meriittikorotuksen oli saanut 29 prosenttia ja tehtävien tai työpaikan vaihdolla ansioitaan onnistui nostamaan joka neljäs korotuksen saaneista.

Palkat menevät tutussa linjassa, ylin johto tienaa eniten ja alemmassa keskijohdossa ja asiantuntijatehtävissä tienaa saman verran. Asiantuntijatehtävissä eniten tienaavat henkilöstömäärältään 250-499 yrityksissä työskentelevät, vähiten pienillä 1-9 hengen työnantajilla.

Vastaajista 55 prosenttia oli tulospalkkauksen piirissä ja heistä tulospalkkiota sai kuluneiden 12 kuukauden aikana 81 prosenttia. Naiset ja miehet ovat tulospalkkauksen piirissä yhtä usein, mutta tulospalkkion osuus naisten vuosiansioista on pienempi kuin miehillä.

Matkatyöpäiviä heille, jotka matkustavat, kertyy vuodenaikana kotimaassa keskimäärin 19 ja ulkomailla 16. Yleisin tapa korvata matka-aikaa on olla korvaamatta sitä, eli 45 % vastaajista ilmoittaa matka-ajan säännöllisen työajan ulkopuolella sisältyvän peruspalkkaan tai että sitä ei korvata.

Myös näistä tuloksista saa kattavamman kuvan, kun YTYn tiedot yhdistetään YTN-liittojen dataan.

Työllisyystilanne ei huolestuta

Työpaikan tilannetta pitää vakaana 28 prosenttia vastaajista, melko vakaana puolestaan 39 prosenttia. Omaa tilannetta arvioidaan pykälän verran valoisammin, omaa tilannetta työpaikalla pitää vakaana 35 prosenttia ja melko vakaana 43 prosenttia. Toisaalta omaa tilannetta pidetään vähemmän vakaana kuin muutamana edellisenä vuonna on pidetty. Kun tätä kysymystä alettiin kysyä YTYn jäsentutkimuksessa vuonna 2000, omaa tilannettaan piti vakaana 54 prosenttia vastaajista. Vastaavaan lukuun ei ole sen jälkeen päästy enää koskaan sen jälkeen, joskin ollaan onneksi kaukana myös vuoden 2014 pohjalukemasta, jolloin alle viidennes piti omaa tilannettaan vakaana.


YTYn jäsentutkimus

YTYn jäsentutkimus tehdään syksyisin, jonka jälkeen työmarkkinakysymyksiin liittyvä aineisto yhdistetään muiden neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n liittojen kanssa yhteiseen dataan. Näin saadaan aineisto, jonka pohjalta saa yleisen kuvan ylemmän toimihenkilön työn ja palkan kehityksestä. Mukana tässä ovat YTYn lisäksi Insinööriliiton, Tekniikan Akateemisten Liiton, Suomen Ekonomien, Agronomiliiton, Suomen Lakimiesliiton, Metsänhoitajaliiton, Luonnontieteiden Akateemisten Liiton, Tradenomiliiton, Akavan Erityisalojen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen sekä Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliiton jäsenet.

Ytyläinen ytimekkäästi 2019 (jäsentutkimukseen vastaajat n=1701)
Naisten osuus 47 %
Keski-ikä 50,3 vuotta
Vakituinen kokopäivätyö 91 %
Työssäkäyntialueena pääkaupunkiseutu 51 %
Johtotehtävissä 9 % Keskijohdon edustajia 27 %
Bruttopalkka 4 828 €/kk (keskiarvo) / 4 500 €/kk (mediaani)
 

Teksti Leena Vänni Analyysi Jyrki Ollikainen / Tampereen yliopisto