Tietoa YTYstä

Tällaisia ovat YTYn jäsenet - jäsentutkimuksen tuloksia 2018

Verrattuna edellisvuoteen keskipalkka on hieman laskenut, kun taas mediaanipalkka on hieman noussut. 57 % ytyläisistä tekee pidempiä työviikkoja kuin mitä työsopimukseen on kirjattu. Ytyläiset jaksavat työssään hieman paremmin: työmäärän ilmoitti olevan joko jatkuvasti tai ajoittain liian suuri 58 % vastaajista. Osuus laski kuudella prosenttiyksiköllä edellisvuodesta.

Ytyläisten kokonaiskuukausiansio ilman pääomatuloja, lomarahoja ja ylityökorvauksia oli lokakuussa 2018 keskimäärin 4 693 euroa (4 702 vuonna 2017), mediaanipalkan ollessa 4 500 € (4 469 €). Puolet kuukausiansioista sijoittui 3 700 € ja 5 405 € välille.

Vastanneista 9 % työskentelee johtotehtävissä. Ylimmässä johdossa tienataan keskimäärin 6 535 €, johdossa 6 266 € kuukaudessa. Ylempään keskijohtoon sijoittuu 16 % vastaajista ansiotason ollessa keskimäärin 5 022 €, alempaan keskijohtoon 15 % vastaajista ansiotason ollessa 4664 € kuukaudessa. Asiantuntijatehtävissä ansiotaso on keskimäärin 4 623 € (sisältäen vaativat ja erittäin vaativat asiantuntijatehtävät). Toimiasemakseen toimihenkilön antaa 6 % vastaajista, ansiotaso on keskimäärin 3 562 €.

Pääkaupunkiseudulla tienattiin keskimäärin 4 922 euroa kuussa kun muualla Suomessa jäätiin 4 545 euroon. Parasta palkkaa sai keskimäärin 250-499 henkilön yrityksessä.

Tulospalkkauksen piirissä kertoi olevansa 55 % vastaajista. Heistä 77 % oli saanut tulospalkkion viimeisen 12 kk aikana (79 % vuonna 2017). Tulokseen perustuva osa oli keskimäärin 11,1 % palkasta (10,2 %).

Oheinen palkkatieto yhdistetään mm. Suomen Ekonomien, Tekniikan Akateemisten ja Insinööriliiton kanssa yhteiseen palkkadataan. Sen perusteella pystymme antamaan luotettavaa palkkaneuvontaa, joka huomioi työtehtävien ja toimialan lisäksi mm. ammattikokemusvuodet, yrityskoon sekä työssäkäyntivuodet.

Yli puolet tekee työsopimusta pidempiä viikkoja

Ytyläiset työskentelevät pääsääntöisesti isoissa yrityksissä. 32 % työskentelee 250-3 000 hengen yrityksissä ja 31 % yli 3 000 työntekijän yrityksissä. 88 % ilmoittaa olevansa vakituisessa työsuhteessa.

Valtaosalla (79 %) on työsopimuksessaan kirjattuna 36-38 tunnin työviikko. Silti 57 % tekee pidempiä työviikkoja. Tavallisin tuntimäärä viikossa on 40-45 tuntia (41 %). Vajaa neljäsosa ei tee lainkaan ylityötä.

Matkapäivien määrä kotimaassa on kasvanut hieman. 32 % vastaajista kertoo matkustavansa vähintään 15 päivää vuodessa. Monilla aloilla työmatkoihin käytettyä aikaa ei korvata: 47 % vastaajista ilmoittaa, että matka-aikaa ei korvata.

Työmäärän jatkuvasti liian suureksi arvioi 12 % ja ajoittain liian suureksi 46 % vastaajista. Työmääränsä jatkuvasti tai ajoittain liian suureksi arvioineiden osuus laski kuusi prosenttiyksikköä.

Tavallisin (28 % vastaajista) tapa korvata ylityöt on 1:1 vapaina tai rahana. Neljäsosa ilmoittaa, ettei ylityötä korvata, vaan sen katsotaan kuuluvan peruspalkkaan.

YTYn jäsentutkimus 2018

YTYn vuotuiseen, lokakuussa toteutettuun jäsentutkimukseen osallistui yhteensä 1205 ytyläistä sähköisellä lomakkeella. Tuloksissa ei ole mukana lentäjiä eikä ammattivalmentajia. Tutkimuksen analysointi tehtiin Tampereen yliopiston tutkimuspalveluissa.

Vastaajien sukupuolijakauma ei ollut muuttunut viime vuodesta, vaan vastaajista oli tänäkin vuonna yli puolet miehiä, kuten tutkimuksen kohderyhmässäkin.

YTYn jäsentutkimus tehdään syksyisin, jonka jälkeen työmarkkinakysymyksiin liittyvä aineisto yhdistetään muiden neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n liittojen kanssa yhteiseen dataan. Näin saadaan aineisto, jonka pohjalta saa yleisen kuvan ylemmän toimihenkilön työn ja palkan kehityksestä. Mukana tässä ovat YTYn lisäksi Insinööriliiton, Tekniikan Akateemisten Liiton, Suomen Ekonomien, Agronomiliiton, Suomen Lakimiesliiton, Metsänhoitajaliiton, Luonnontieteiden Akateemisten Liiton, Tradenomiliiton, Akavan Erityisalojen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen sekä Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliiton jäsenet.

Ytyläinen ytimekkäästi 2018
Naisten osuus 35 %
Keski-ikä (mediaani) 48 vuotta
Vakituinen kokopäivätyö 88 %
Todellinen työaika (ka) 40,2 h/vko
Työssäkäyntialueena pääkaupunkiseutu 51 %
Matkapäiviä vuodessa (ka) 31 kpl
Johtotehtävissä 9 % Keskijohdon edustajia 31 % Asiantuntijoita 59 %
Bruttopalkka 4 693 €/kk (keskiarvo) / 4 500 €/kk (mediaani)
Tulospalkkauksen piirissä 55 %
Tulospalkkioon perustuva osa ansioista (mediaani) 7 %