Tietoa YTYstä

Tällaisia ovat YTYn jäsenet - jäsentutkimuksen tuloksia 2017

Työtahti on jatkanut kiristymistä mutta palkat junnaavat paikoillaan. Neljä viidestä ytyläisestä palautuu työstään hyvin tai kohtalaisesti, mutta työnjaon ja tavoitteiden selkeyttäminen olisi silti mieluista.

Ytyläisten kokonaiskuukausiansio ilman pääomatuloja, lomarahoja ja ylityökorvauksia oli viime lokakuussa keskimäärin 4 702 euroa (4 700 vuonna 2016), mediaanipalkan ollessa 4 469 € (4 400 €). Puolet kuukausiansioista sijoittui 3 798 € ja 5300 € välille.

Vastanneista 10 % työskentelee johtotehtävissä. Ylimmässä johdossa tienataan 6569 €, johdossa 6265 €. Ylempään keskijohtoon sijoittuu viidennes vastaajista ansiotason ollessa keskimäärin 5 012 €, alempaan keskijohtoon 15 % vastaajista ansiotason ollessa 4 462 €. Asiantuntijatehtävissä ansiotaso on keskimäärin 4 484 €. Toimiasemakseen toimihenkilön antaa 7 % vastaajista, ansiotaso keskimäärin 3 565 €. Tämä palkkatieto yhdistetään mm. Suomen Ekonomien, Tekniikan Akateemisten ja Insinööriliiton kanssa yhteiseen palkkadataan. Sen perusteella pystymme antamaan luotettavaa palkkaneuvontaa, joka huomioi työtehtävien ja toimialan lisäksi mm. ammattikokemusvuodet, yrityskoon sekä työssäkäyntivuodet.

Monien tekijöiden summa

Pääkaupunkiseudulla tienattiin keskimäärin 4 870 euroa kuussa kun muualla Suomessa jäätiin 4 533 euroon. Parasta palkkaa sai keskimäärin 30-99 henkilön yrityksessä.

Ansiotaso pääosin nousee ammattikokemusvuosien mukaan. Korkeimmillaan luku on 30-34 vuotta töissä olleiden kohdalla (5 054 €), jonka jälkeen keskiarvo hieman laskee. Miesten keskiansio oli 4 929 € (4 980 € vuonna 2016), naisten puolestaan 4 415 € (4 350 €) kuussa. Vastaajien sukupuolijakauma ei ollut muuttunut viime vuodesta, vaan vastaajista oli tänäkin vuonna hieman yli puolet miehiä, kuten tutkimuksen kohderyhmässäkin.

Puolet tulospalkkauksen piirissä

Tulospalkkaus oli osa palkkaa noin puolella vastaajista. Heistä 79 % oli saanut tulospalkkion viimeisen 12 kk aikana (76 % vuonna 2016). Tulokseen perustuva osa oli keskimäärin 10,2 % palkasta (9,7 %).

Yhteisen YTN-datan mukaan yrityskoko vaikuttaa enemmän tulospalkkauksen käyttöön kuin toimiala: isoissa yrityksissä tulospalkkausta käytetään huomattavasti enemmän kuin pienissä yrityksissä. Alojenkin välillä eroja on, järjestöalalla ja suunnittelualalla tulospalkkausta käytetään huomattavasti vähemmän kuin muilla aloilla.

Jo viime vuonna YTN-datan mukaan tulospalkkauksen piirissä olleista aiempaa useampi eli kolme neljästä ilmoitti saaneensa tulospalkkioeriä vuoden sisällä. Yleisimmin tulospalkkiota vuonna 2016 oli maksettu metsäteollisuudessa, vakuutusalalla ja kemianteollisuudessa. Harvimmin tulospalkkiota oli maksettu elintarviketeollisuudessa, jossa hieman yli puolet tulospalkkauksen piirissä olleista oli saanut tulospalkkiota. Tulospalkkaprosentti on sidoksissa asematasoon; johdossa mediaani oli 12 %, ylemmässä keskijohdossa 8 %, alemmassa keskijohdossa 6,5 % ja asiantuntijoilla 5,9 %.

Arviointia vaikea arvioida

Palkka perustuu työn vaativuuden arviointiin pohjautuvaan palkkausjärjestelmään 38 % vastaajista. Erittäin tai melko oikeudenmukaisena oman tehtävän vaativuuden arviointia pitää 49 % vastaajista, vain vähän oikeudenmukaisena 16 % ja ei lainkaan oikeudenmukaisena 7 %. Vastaajista 27 % ei osannut sanoa, kuinka oikeudenmukainen arviointi on.

Työtahti kiristyy edelleen

Työmäärän jatkuvasti liian suureksi arvioi 14 % ja ajoittain liian suureksi 50 % vastaajista. Työtahti on viime vuosina kiristynyt huomattavasti vastaajista 20 prosentin ja jonkin verran 44 prosentin mielestä. Liukuva työaika on kahdella kolmesta vastaajista. Sopimukseen perustuva kokonaistyöaika on 16 prosentilla ja työaikaa ei ole joka kymmenennellä vastaajista. Yleisimmin työaikaa seurataan kellokortin tai vastaavan järjestelmän tai henkilökohtaisen kirjanpidon avulla. Saldotunteja voi käyttää pitämällä kokonaisia vapaapäiviä 80 % vastaajista. Etätöitä voi halutessaan tehdä kolme neljästä vastaajasta.
Vaikka suurin osa vastaajista (81 %) kertoo työajan sopivan yhteen perhesitoumusten ja sosiaalisten suhteiden hoitamisen kanssa, silti alle kolmannes (28 %) palautuu työn aiheuttamasta kuormituksesta työpäivän jälkeen hyvin. Suurin osa (56 %) palautuu kohtalaisesti, mutta 16 % palautuu huonosti. Työuupumuksen oireita tuntee lähes viidennes vastaajista. Työhyvinvointia voisi vastaajien mielestä parhaiten lisätä työnjakoa ja organisaation tavoitteita selkeyttämällä. Myös työmenetelmien ja -välineiden sekä vuorovaikutuksen parantamisella saisi lisää työhyvinvointia.

YTYn jäsentutkimus 2017

YTYn vuotuiseen, viime lokakuussa toteutettuun jäsentutkimukseen osallistui yhteensä 1 824 ytyläistä joko netissä tai paperilomakkeella. Tutkimusta ei tehty YTYn jäsenyhdistykselle, joten tuloksissa ei ole mukana lentäjiä eikä ammattivalmentajia. Tutkimuksen analysointi tehtiin Tampereen yliopiston tutkimuspalveluissa.

YTYn jäsentutkimus tehdään syksyisin, jonka jälkeen työmarkkinakysymyksiin liittyvä aineisto yhdistetään muiden neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n liittojen kanssa yhteiseen dataan. Näin saadaan aineisto, jonka pohjalta saa yleisen kuvan ylemmän toimihenkilön työn ja palkan kehityksestä. Mukana tässä on YTYn lisäksi Insinööriliiton, Tekniikan Akateemisten Liiton, Suomen Ekonomien, Agronomiliiton, Suomen Lakimiesliiton, Metsänhoitajaliiton, Luonnontieteiden Akateemisten Liiton, Tradenomiliiton, Akavan Erityisalojen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen sekä Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliiton jäsenet.

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016 (mukana 12 YTN-liittoa)
Naisten osuus 34 %
Keski-ikä (mediaani) 40 vuotta
Vakituinen kokopäivätyö 95 %
Todellinen työaika (ka) 40,4 h/vko
Työssäkäyntialueena Uusimaa 51 %
Matkapäiviä vuodessa (ka) 25 kpl
Johtotehtävissä 12 % Keskijohdon edustajia 23 % Asiantuntijoita 59 %
Bruttopalkka keskiarvo 4 886 €/kk, mediaani 4 360 €/kk
Tulospalkkauksen piirissä 56 %
Tulospalkkio %, mediaani 7 %

YTYn jäsenen kokovartalokuva 2017 (ilman jäsenyhdistyksiä)
Naisten osuus 45 %
Keski-ikä (mediaani) 50,7 vuotta
Vakituinen kokopäivätyö 85 %
Todellinen työaika (ka) 40,3 h/vko
Työssäkäyntialueena Uusimaa 50 %
Matkapäiviä vuodessa (ka) 31,5 kpl
Johtotehtävissä 10 % Keskijohdon edustajia 34 % Asiantuntijoita 49 %
Bruttopalkka (ka) 4 702 €/kk Bruttopalkka (mediaani) 4 469 €/kk
Tulospalkkauksen piirissä 51 %
Tulospalkkio %, mediaani 7 %