(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Yrittäjyys

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Yrittäjyys

Yrittäminen vaatii vahvaa osaamista, riskinottokykyä, pitkäjänteisyyttä ja innostusta. Yrittäjäksi aikovalla tulisi olla selkeä kuva yrityksen toiminta-ajatuksesta. Työ- ja elinkeinotoimistot järjestävät yrityskursseja ja myöntävät uusille yrityksille starttirahaa.

Kuka on yrittäjä

Yrittäjän määritelmä vaihtelee riippuen siitä, kenen näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Esimerkiksi työttömyyspäivärahan hakijoille onkin usein ollut suuri yllätys, että vastoin muiden viranomaisten tulkintoja työvoimaviranomainen katsookin hakijan yrittäjäksi. Tässä pyrimme selvittämään työttömyysturvalain tulkintaa siitä, kuka on yrittäjä.

Yritystoimintaa harjoittavaksi henkilöksi katsotaan työttömyysturvalaissa henkilö, joka päätoimeaan varten on velvollinen vakuuttamaan itsensä yrittäjien eläkelain YEL:n tai maatalousyrittäjien eläkelain MYEL:n mukaisesti. Tällaisia henkilöitä ovat pääsääntöisesti

 • yksityinen ammatin- tai elinkeinonharjoittaja (mm. toiminimi)
 • maatalousyrittäjä
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • osakeyhtiön enemmistöosakas

Yrittäjäksi katsotaan näiden lisäksi henkilö

 • joka omistaa vähintään 50 % yrityksestä, jossa hän työskentelee
 • joka työskentelyn lisäksi on yrityksessä johtavassa asemassa, ja omistaa 15 %:n yrityksestä (tai äänimäärästä). Johtavassa asemassa olevia ovat yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen
 • joka työskentelee perheyrityksessä. Perheyrityksellä tarkoitetaan yritystä, josta perheenjäsenet tai henkilö perheenjäsentensä kanssa yhdessä omistavat vähintään 50 %. Perheenjäsenillä tarkoitetaan samassa taloudessa asuvaa aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta ja vanhempaa.
 • joka työskentelyn lisäksi on perheyrityksessä johtavassa asemassa, ja perheenjäsenet tai henkilö yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 30 % yhtiöstä.

Osuuksia laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen omistus.

Yllä mainitut henkilöt eivät voi lain mukaan olla palkansaajakassan jäseniä. Jos täytät yllä kuvatun yrittäjä -määritelmän, otathan yhteyttä YTYn toimistoon. Väärään kassaan maksettu jäsenmaksu ei oikeuta työttömyysturvaan!

Yrittäjät voivat ottaa työttömyysvakuutuksen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassasta (AYT).

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjät voivat vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta yrittäjien omassa työttömyyskassassa. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT toimii IAET-kassan rinnalla. Työssäoloehto täyttyy, kun yrittäjä on ollut kassan maksavana jäsenenä vähintään 15 kuukautta. Jotta jäsenyysaika voidaan lukea työssäoloehtoon, yrittäjyyden tulee lain mukaan olla "laajuudeltaan olennaista". Toiminnan laajuus on olennaista, kun yrittäjän lakisääteisen eläkevakuutuksen perusteena oleva työtulo (YEL-vakuutetuilla vahvistettu työtulo) on vähintään 12.000 EUR/vuosi. Eläkevakuutusmaksujen tulee myös olla maksettu. Yrittäjäksi ryhtyvä palkansaajakassan jäsen saa lukea hyväkseen yrittäjän työssäoloehtoon kuusi kuukautta palkansaajakassan työssäoloehtoa, mikäli hän liittyy yrittäjäkassaan kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestään.

Päivärahan saamisen edellytyksenä on yrittäjän jääminen työttömäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminta yrittäjänä on kokonaan loppunut. Yrittäjän tulee myös ilmoittautua työttömäksi kotikuntansa työ- ja elinkeinotoimistoon.

Palkansaajasta yrittäjäksi

Kun palkansaajakassan jäsen ryhtyy yrittäjäksi, hänelle syntyy 18 kuukauden jälkisuoja. Tämä tarkoittaa, että jos hän jälkisuojaaikana jää työttömäksi, päiväraha määritellään sen palkkatulon perusteella, joka hänellä oli ennen yrittäjäksi ryhtymistään. Jälkisuojan voimassa pysyminen edellyttää palkansaajakassan jäsenyyttä tai liittymistä yrittäjäkassaan. Mikäli liittyy yrittäjien työttömyyskassaan heti yrittäjäksi ryhtyessään, jatkuu työttömyysturva keskeytyksettä, koska tällöin jälkisuojan kestäessä ehtii hankkia jo täyden yrittäjän työssäoloehdon.

Työttömästä yrittäjäksi

Työttömänä aloitettu yritystoiminta ei välttämättä estä työttömyyspäivärahan saamista. Yleensä henkilö katsotaan kuitenkin välittömästi yrittäjäksi, kun yhtiö rekisteröidään tai elinkeinoilmoitus tehdään. Oikeus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan kuitenkin säilyy, jos yritystoiminta kokonaisuudessaan lakkaa 14 -18 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta siten, että työ- ja elinkeinotoimisto hyväksyy hakijan työttömäksi työnhakijaksi, ja päivärahapäiviä on jäljellä.

Jos suunnittelet pienimuotoisenkin yritystoiminnan aloittamista, tarkista työ- ja elinkeinotoimistosta, katsotaanko sinut edelleen työttömäksi vai muuttuuko statuksesi yrittäjäksi.

Starttiraha

Starttirahaa voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle sekä mm. palkkatyöstä, opiskelijasta tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvälle. Samalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä. Lisäksi turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. Työttömän työnhakijan kanssa työ- ja elinkeinotoimisto selvittää ennen starttirahan myöntämistä, että yrittäjyys on hänen kannaltaan sopiva työllistymisvaihtoehto. Hakijalle tulee olla toteuttamiskelpoinen yritysidea. Lisäksi:

 • Hakijalla tulee olla yrittäjäkokemusta tai yrittäjätoiminnassa tarvittavaa koulutusta, joka voidaan järjestää myös tuen maksamisen aikana.
 • Hakijalla arvioidaan olevan muutoin riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan.
 • Aloitettavaksi aiotulla yrityksellä voidaan arvioida olevan kannattavan toiminnan edellytykset.
 • Starttirahan hakija ei saa samaan aikaan muuta valtionapua omiin palkkakustannuksiinsa.
 • Hakijalle ei makseta samalta ajalta työttömyysturvalain mukaista työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatuesta annetun lain mukaista työmarkkinatukea.

Starttiraha on aloittavan yrittäjän tuki, eikä sitä voida myöntää, jos yritystoiminta on jo alkanut. Yrityksen toimialaa koskevia rajoituksia ei ole. Päätöksen starttirahan myöntämisestä tekee työ- ja elinkeinotoimisto. Päätöstä tehdessään työ- ja elinkeinotoimisto käyttää paikallisten työmarkkinoiden asiantuntijana harkintavaltaa. Päätökset tehdään olemassa olevien määrärahojen rajoissa.

Hakemusta tehtäessä on syytä neuvotella työ- elinkeinotoimiston kanssa ja selvittää, onko määrärahaa käytettävissä. Kun työ- ja elinkeinotoimisto tekee asiasta päätöksen, sen on otettava huomioon alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla. Starttiraha ei saa vääristää kilpailua.


Päivitetty 30.12.2014