(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Edunvalvonta / Yhteistoiminta / Yhteistoimintalain soveltamisala ja sen osapuolet

Yhteistoimintalain soveltamisala ja sen osapuolet

Työehtosopimukset
Työpaikkatoiminta
Jäsentutkimus
Osana Akavaa
Osana eurooppalaista edunvalvontaa
Osana YTN:ää
Yhteistoiminta

Yhteistoimintalakia sovelletaan jäljempänä säädettävin poikkeuksin yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20. Ilmaisulla "työskentelee säännöllisesti" tarkoitetaan kaikkia työsopimuslain piirissä olevia työntekijöitä työtehtävien sisällöstä, asematasosta tai nimikkeestä riippumatta.

Työntekijämäärää laskettaessa otetaan huomioon toistaiseksi voimassa olevissa kokoaikaisissa työsuhteissa olevat ja osa-aikaiset työntekijät heidän tekemästään tuntimäärästä riippumatta. Jos yrityksessä on määräaikaisia työntekijöitä jatkuvaluontoisesti eikä siis esimerkiksi kausityöntekijöinä, heidät lasketaan mukaan päälukuun. Määräaikaiset työntekijät lasketaan mukaan siinäkin tapauksessa, että he sijaisina syystä tai toisesta vaihtuvat, esimerkiksi vakituisessa työsuhteessa olevan työntekijän perhe- tai opintovapaan aikana. Jos esimerkiksi perhevapaalla olevalle ei palkata sijaista, hänet lasketaan mukaan henkilömäärään. Vuokratyöntekijöitä tai yrityksen tiloissa työskenteleviä alihankkijan työntekijöitä ei lasketa mukaan.

Sellaiset yritykset, joissa työskentelee säännöllisesti 20-29 henkilöä, eivät kuitenkaan joudu noudattamaan yt-lain säännöksiä, jotka koskevat:

 • työhönotossa noudatettavia periaatteita ja käytäntöjä
 • vuokratyövoiman käyttöön liittyvää jatkettua neuvottelumenettelyä
 • yrityksen sisäistä tiedottamista
 • muuhun lainsäädäntöön perustuvien suunnitelmien, periaatteiden ja käytäntöjen käsittelyä
 • neuvottelualoiteoikeutta ja käsittelyä seuraavissa asioissa: yhteistoimintakoulutuksen määrä, sisältö ja koulutuksen kohdentaminen henkilöstöryhmittäin, yrityksessä tai sen osassa noudatettavat työsäännöt ja niihin tehtävät muutokset, aloitetoiminnan säännöt ja niihin tehtävät muutokset, työsuhdeasuntojen jakamisperiaatteet

Huomioitavaa on, että myös 20-29 henkeä työllistävissä yrityksissä yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet. Tämän lisäksi työnantajalla on ilmoitusvelvollisuus vuokratyövoiman käytöstä.

Osapuolet

Yhteistoimintaa toteutetaan yrityksissä pääsääntöisesti esimiehen ja alaisen välillä. Yhteistoimintalain säätelemistä asioista voidaan neuvotella myös työnantajan edustajan ja henkilöstöryhmän edustajan välillä.

Yrityksen henkilöstöryhmiä ovat pääsääntöisesti

 • ylemmät toimihenkilöt
 • toimihenkilöt
 • työntekijät

Henkilöstöryhmän edustajana voi olla mm.

 • ylempien toimihenkilöiden luottamusmies
 • luottamusvaltuutettu
 • pääluottamusmies
 • ammattiryhmän luottamusmies
 • työosaston luottamusmies
 • työsuojeluvaltuutettu
 • järjestäytymättömän henkilöstöryhmän edustaja

Määrättyä työntekijää koskevat neuvottelut käydään ensisijaisesti työnantajan ja tämän henkilön välillä. Jos toinen osapuoli niin vaatii, on asiasta neuvoteltava myös asianomaisen henkilöstön edustajan kanssa. Yhteistoimintaneuvotteluihin kannattaakin aina kutsua esimerkiksi luottamusvaltuutettu mukaan.

Käsiteltävän asian koskiessa yrityksen jonkin toimintayksikön tai työosaston henkilöstöä yleisesti, käsitellään asia asianomaisen henkilöstön edustajan kanssa. Jos asia koskee useampaa eri henkilöstöryhmää, tulee neuvottelu järjestää yhteisessä kokouksessa, johon osallistuu henkilöstön edustaja kustakin henkilöstöryhmästä. Tällaista kokousta ei kuitenkaan järjestetä, jos yrityksessä on yhteistoimintaneuvottelukunta, jossa asia käsitellään. Neuvottelukuntaan tulee valita edustajat jokaisesta henkilöstöryhmästä vuoden toimikaudeksi kerrallaan henkilöstöryhmien suuruuden mukaan suhteutettuna.

Yhteistoimintaneuvottelussa on yhteistoimintaneuvottelukunnalla, henkilöstön edustajilla sekä henkilöstön edustajien ja työnantajan yhteisellä kokouksella oikeus kuulla asiantuntijana asianomaisessa toimintayksikössä työskentelevää henkilöä, esim. talousasiantuntijaa ja osaston työntekijöitä, ja saada tietoa muiltakin yrityksen asiantuntijoilta, jos tämä muutoin on mahdollista. Henkilöstön edustajilla on sama oikeus heidän valmistautuessaan yhteiseen kokoukseen tai yhteistoimintaneuvottelukunnan kokoukseen, jos siitä on sovittu työnantajan kanssa. Asiantuntijoille annetaan vapautus työstä ja maksetaan korvaus ansiomenetyksestä.


Päivitetty 02.01.2015