(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / Vakuutusedut / Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Jäsenmaksuun sisältyvä Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on tarkoitettu ensisijaisesti työsuhteen päättämistilanteissa syntyvien riitaisuuksien tueksi. Vakuutuksen käyttäminen edellyttää, että ensin YTYn lakimies kartoittaa riita-asian, tutkii juridisen tilanteen ja selvittää sovintoratkaisun mahdollisuuden. Usein jo tässä vaiheessa päästään kohtuulliseen lopputulokseen asiassa.

Jos asiassa ei kuitenkaan päästä neuvottelu- tai muuhun ratkaisuun ja jäsenen vaatimukset ovat perusteltuja, YTY päättää oman lakimiehen raportin perusteella oikeusturvahakemuksen puoltamisesta ja lähettää sen If Vahinkovakuutukseen jäsenyystiedoilla ja muilla mahdollisilla tiedoilla varustettuna.

Jos YTYn lakimies ei ole etukäteen käsitellyt asiaa, ei oikeusturvavakuutuksen käyttäminen ole mahdollista.

Vakuutuksen sisältö

Vakuutettuina ovat toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet työssä tai viran tai toimen haltijoina asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta.

Toimitusjohtaja on vakuutettu toisen palveluksessa olevana, ei kuitenkaan, jos toimitusjohtajan yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsentensä kanssa omistamien osakkeiden tuottama äänivalta on yli 50 prosenttia yhtiössä käytettävästä äänivallasta. Yhtiön päätoimisena hallituksen puheenjohtajana toimiva jäsen ei ole vakuutettu puheenjohtajan ominaisuudessa.

Tyypillisiä oikeusturvavakuutuksesta korvattavia vahinkotapahtumia ovatkin esim. työsuhteen irtisanomiseen liittyvät tai palkkasaatavia koskevat riidat. Tyypillisiä vastuuvakuutuksesta korvattavia tapahtumia ovat työnteon yhteydessä ulkopuoliselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot.

Huomattakoon, että vakuutuksesta korvataan siis vain sellaiset riita-asiat, jotka koskevat vakuutettua toimen haltijana ja liittyvät työsuhteeseen. Näin ollen sellaiset liiton jäsenet, jotka eivät ole toisen palveluksessa, eivät ole vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella vakuutettuja. Tällaisia ryhmiä ovat esim. yrittäjät, kotiäidit, työttömät ja eläkeläiset. Vakuutus on voimassa Suomessa. Oikeusturvavakuutus ei koske rikosasioita.

Voimassaolo

Oikeusturvavakuutuksessa vahinkotapahtuma on riidan syntyminen.

Vastuuvakuutuksessa vahinkotapahtuma on toiselle aiheutettu vahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Vakuutus alkaa jäsenen osalta sen jälkeen, kun jäsenyys liitossa on kestänyt kuusi (6) kuukautta. Vahinkotapahtuman sattuessa tulee henkilön siis olla ollut jäsenenä vähintään kuuden kuukauden ajan, jotta vakuutus olisi hänen hyväkseen voimassa. Karenssiaikaa ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun jäsen siirtyy YTYn jäseneksi suoraan muusta ammattiliitosta. Lisäksi jos riidan syntymisajankohtana jäsenyys liitossa on kestä nyt alle kaksi (2) vuotta, tulee myös riidan perusteena olevan tapahtuman olla syntynyt jäsenyyden aikana.

Vakuutusturva

Vakuutusmäärät ovat:

  • henkilö- ja esinevahingoissa 84 000 euroa
  • oikeusturvavahingoissa 5 000 euroa

Mikäli jäsen käyttää asiansa hoitamisessa YTYn osoittamaa lakimiestä, on vakuutusmäärä 17 000 euroa. Kuitenkin jos riidanalaisen etuuden määrä on alle 1 500 euroa, on korvausmäärä rajoitettu riidanalaisen etuuden kaksinkertaiseen määrään. Kolmen kalenterivuoden aikana voi vakuutettu käyttää oikeusturvavakuutusta yhteensä enintään edellä kohdassa "Vakuutusturva" mainitun häntä koskevan yhden vakuutusmäärän suuruisena.

Omavastuut

Omavastuuosuus on 15 % per vahinkotapahtuma ja kuitenkin vähintään 1 000 euroa. Mikäli jäsen käyttää asiansa hoitamisessa YTYn osoittamaa lakimiestä, on oikeusturvavahingoissa vakuutusmäärä kuitenkin 17 000 euroa ja omavastuuosuus 15 % per vahinkotapahtuma, kuitenkin vähintään 350 euroa. 

Korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan kustannukset seuraavasti:

Oikeusturvavakuutuksesta

  • Riita-asian hoitamisesta aiheutuneet lakimiehen palkkiot ja kulut, todistelusta aiheutuneet kulut sekä vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut, kun on kysymys riidasta, joka voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuden tai vakuutusoikeuden tutkittavaksi. Sen sijaan vakuutetun omaa työtä, ajanhukkaa ja omia kuluja yms. ei korvata
  • Välimiesmenettelyn osalta kustannukset korvataan samoin edellytyksin kuin riita-asiankin osalta ja myös korvattavat kustannukset ovat samat. Sen sijaan välimiesten palkkioita ja kuluja ei korvata.
  • Hallintomenettelynä ja hallintolainkäyttönä käsiteltävistä asioista korvataan sellaiset, jotka koskevat välittömästi vakuutetun omaa työsuhdetta. Kantelun tekemistä tai verotukseen liittyvän asian hoitamista ei kuitenkaan korvata.

Vastuuvakuutuksesta

  • toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa
  • yllä mainitun vahingon selvittely- ja torjuntakulut
  • oikeudenkäyntikulut, mikäli korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi

Vakuutusehdot

Vakuutukseen sovelletaan If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n yleisiä ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutusehtoja (nro 313 ja 413) sekä yleisiä sopimusehtoja (nro 900.1). Nämä ehdot täydellisenä saat kaikista If Vahinkovakuutuksen konttoreista.Tämä ei ole täydellinen selvitys ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sisällöstä, joten tutustu myös edellä mainittuihin ehtoihin.Tarkempia tietoja vakuutuksen laajuudesta ja vakuutuksen käyttämisestä saat oikeusturvavakuutuksen osalta YTYn lakimieheltä varatuomari Heikki Meskaselta puh. (09) 2510 1350 tai If Vahinkovakuutuksen oikeusturvaryhmästä puh. 010 514 1180 ja vahinkovakuutuksen osalta If Vahinkovakuutuksen vastuuosastolta puh. 010 514 3646.


Päivitetty 14.06.2017