(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Varallaolo

Työsuhdeasiat
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Varallaolo

Varallaolo tarkoittaa järjestelyä, jossa työntekijä joko kotonaan oleskellen tai muutoin on puhelimitse tavoitettavissa siten, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön. Varallaolo sisältää käytännössä vaatimuksen myös siitä, että työntekijä kykenee kutsun saatuaan aloittamaan työn tekemisen tietyssä ajassa. Varallaoloa ei lueta työaikaan. 

Lain mukaan varallaoloajan pituus ja toistuvuus eivät saa haitata kohtuuttomasti työntekijän vapaa-ajan käyttöä. Työn luonteesta johtuen varallaolo voi olla keskeinen osa työsopimuksen mukaisia velvoitteita. Varallaolon kohtuuttomuutta on arvioitava toimialakohtaisesti.

Varallaolosta sovittaessa on sovittava myös siitä suoritettavasta korvauksesta. Työaikalaki kieltää varallaolon korvauksetta. Korvauksen määrässä on otettava huomioon työntekijän vapaa-ajan käytölle aiheutuvat rajoitukset. Korvaus voidaan sopia sisällytettäväksi työntekijän kokonaispalkkaan.

Työaikalaissa varallaolon pääasialliseksi muodoksi on määritelty asuntovarallaolo, jossa työntekijän on sopimuksen mukaan oleskeltava varallaoloaikana kotonaan. Varallaolosta on vähintään puolet korvattava joko rahassa tai vapaa-aikana. 

Kaikki muunlainen varallaolo on vapaamuotoista. Vapaamuotoisen varallaolon korvauksen vähimmäismäärää ei ole työaikalaissa määritelty. Korvauksen taso tulee suhteuttaa aiheutuvaan rajoitukseen vapaa-ajan käytölle. Mitä lyhyemmän ajan sisällä ilmoituksesta työntekijän tulee aloittaa työn tekeminen, sen suurempi korvauksen tulee olla. 

Päivystäminen on eri asia kuin varallaolo. Päivystäminen edellyttää oleskelua joko työnantajan osoittamassa paikassa, tai muutoin työhön kutsun ja työn aloittamisen välinen aika on niin lyhyt, ettei työntekijä käytännössä voi poistua työpaikalta. Päivystäminen on kokonaisuudessaan työaikaa. 

Varallaoloon annettava suostumus

Varallaolo edellyttää työntekijän suostumusta. Suostumuksen laajuudesta, kestosta ja varallaolon toteuttamistavasta voidaan sopia vapaamuotoisesti. 

Velvoite varallaoloon voi perustua kollektiivisesti annettuun suostumukseen työehtosopimuksessa. Ei-valtakunnalliset työehtosopimusosapuolet eivät voi sopia työnantajan yksipuolisesta oikeudesta määrätä varallaoloon. 

Mikäli työnantajan ja työntekijän välillä on tavalla tai toisella syntynyt sopimus varallaolosta, ei-valtakunnallisetkin työehtosopimusosapuolet voivat sopia, että varallaolo korvataan työehtosopimuksessa määritellyin tavoin. Päivitetty 25.07.2016