(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Varallaolo

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Etätyöhön siirtyminen on vapaaehtoista sekä työntekijälle että työnantajalle. Sen ehdoista kannattaa sopia kirjallisesti. Kirjallinen sopimus on käytännössä nimenomaan työntekijän etu ja suojaa työntekijän oikeuksia.

Etätyöllä tarkoitetaan joustavaa työn organisointitapaa. Työ suoritetaan siellä, missä se on tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta.

Etätyösopimuksen sisältö

Etätyösopimuksessa tulisi olla sovittuna etätyönä suoritettavat työtehtävät, etätyön määrä, miten työn etenemisestä raportoidaan, etätyöntekijälle hankittavat työvälineet, ohjelmistot ja yhteydet, kuinka kauan etätyötä tehdään ja millä ehdoilla etätyöjärjestely on peruutettavissa, jos homma ei toimikaan. Lisäksi pitää huomioida työntekijän työterveys- ja työturvallisuusasiat ennen kaikkea niin, että etätyössäkin työmäärät ja työpäivien pituudet pysyvät aisoissa. Lisäksi kannattaa vielä varmistaa vakuutusten kattavuus sekä tietoturva-asiat.

Etätyössä olevaan työntekijään sovelletaan pitkälti normaalisti työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Myös työsopimuksen ehdot ovat siis voimassa normaaliin tapaan, vaikka toimisto vaihtuu (osittain) kotityöksi.

Työaikalain soveltuvuus

Mikäli työnantaja käytännössä halutessaan pystyy työajan järjestelyjen tai teknisten välineiden avulla riittävästi valvomaan kotona tehtävää työtä, kuuluu myös kotona tehtävä työ työaikalain piiriin.

Varsinaisella työpaikalla käynnit 

Kotia ei voida pitää ensisijaisena, varsinaisena työpaikkana. Näin ollen työnantaja ei voi maksaa verottomia korvauksia etätyötä tekevän työntekijän kodin ja työpaikan välisistä matkoista.

Varsinaisten (ei työpaikalle suuntautuneiden) työmatkojen osalta sovelletaan matkakorvauksiin kuitenkin yrityksen normaaleja käytäntöjä.

Tietoliikenneyhteys ja tekniset laitteet

Työntekijällä on yleensä oltava käytössään tietoliikenneyhteys ja tarvittavat laitteet ja ohjelmistot. Etätyösopimuksessa tulisi selkeästi todeta, että työnantaja vastaa laitteiden hankinnasta, asennuksista ja huolloista.

Tuloverolain mukaan työnantaja voi verovapaasti järjestää etätyöntekijälle työkäyttöä varten tietoliikenneyhteyden.  Myöskään työntekijän käyttöön hankitusta laitteistosta ja ohjelmistoista ei synny veronalaista etua, kunhan ne on hankittu työkäyttöä varten ja laitteisto on työnantajan omistuksessa. Työntekijällä onkin velvollisuus palauttaa kyseiset laitteet ja ohjelmat etätyösopimuksen päättyessä, ellei päädytä siihen, että työntekijä lunastaa ne etätyön päättyessä itselleen. Etätyösopimuksen ajan työnantaja on velvollinen huoltamaan laitteet ja pitämään ne muutenkin ajan tasalla aivan vastaavasti kuin varsinaisella työpaikallakin toimittaisiin.

Tietoturva

Etätyöskentelyssä on syytä varmistaa tietoturvaan liittyvät suojaukset ja niiden päivitykset.  Tämä on ensisijaisesti työntekijän toimintavastuulla, mutta työnantaja vastaa asiaan liittyvistä normaaleista kustannuksista. 

Työturvallisuus

Etätyössä työn ja todellisen vapaa-ajan raja hämärtyy ja työ vie helposti mennessään. Etätyössäkin esimiehellä on kuitenkin viime kädessä vastuu työssä jaksamisesta.
Etätyösopimuksen päättyminen

Etätyön päättämistä koskeva ilmoitus ei merkitse työsopimuksen irtisanomista, ainoastaan etätyöjärjestelyn lakkaamista. Etätyöntekijän varsinaisen työsuhteen irtisanomista koskevat samat säännökset ja määräykset kuin työnantajan tiloissa työtään tekevää työntekijää.

Työntekijän palatessa työskentelemään varsinaiselle työpaikalleen, hänellä on oikeus niihin samoihin työsuhteen ehtoihin, jotka olivat voimassa ennen etätyöskentelyä.

Katso aiheesta YTN:n työsuojeluryhmän webinaari etätyöstä ja työsuojelusta YouTubesta.


Päivitetty 05.07.2017