(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Vanhuuseläke

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Työntekijän eläkelain alaisella työntekijällä on oikeus saada vanhuuseläkettä, kun hän on saavuttanut joustavan vanhuuseläkeiän 63-68 vuotta ja hänen työsuhteensa on päättynyt. Vuodesta 2017 lähtien eläkeikää nostetaan kolmella kuukaudella ikäluokittain, kunne vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Muutokset eivät koske vuonna 1955 tai sitä ennen syntyneitä.

Joustavaa vanhuuseläkeikää alemmat eläkeiät perustuvat vapaaehtoisiin lisäeläkevakuutuksiin. Työntekijällä, jolla on työsuhteessa 63 vuotta alempi eläkeikä, on oikeus jäädä alemmassa eläkeiässä vanhuuseläkkeelle, jos hän jatkaa tässä työsuhteessa eläkeikäänsä saakka.

Eläkkeen määrään vaikuttavat vuosiansiot tai kokonaistyötulo sekä ikään sidottu eläkkeen karttumisprosentti. Karttumisprosentti on luku, joka ilmaisee, kuinka paljon palkasta tai työtulosta karttuu eläkettä. Pääsääntö on, että jokaisen vuoden ansioista kertyy työeläkettä 1,5 prosenttia. Karttuma kasvaa työntekijän tai yrittäjän iän myötä. 53 vuotta täyttänyt kartuttaa eläkettään 1,9 prosenttia vuosiansioistaan ja 63 vuotta täyttäneelle kertyy 4,5 prosenttia. Sosiaalietuuksien perusteena olevista ansioista karttuu eläkettä 1,5 prosenttia vuotta kohti. Jos eläkkeen alkaminen siirtyy vanhuuseläkeiän yli, eläkettä korotetaan lykkäyskorotuksella. Sen suuruus on 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta 68 ikävuoden jälkeen. Eläkkeen rinnalla jatkuvasta työsuhteesta karttuu eläkettä, jonka saa viimeistään 68-vuotiaana. Myös karttumasäännökset tulevat muuttumana vuonna 2017.

Yrittäjätoiminnasta ei kartu lisää eläkettä, ellei yrittäjä ota vapaaehtoista YEL-vakuutusta.

Nykyään eläkettä karttuu henkilön 18 vuoden iän täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Ennen 1.1.2005 eläkettä alkoi karttua 23-vuotispäivästä alkaen.

Vanhuuseläkkeitä haetaan itse siltä eläkelaitokselta, jossa henkilön eläketurva oli viimeksi järjestetty. Hakemuksen voi jättää myös muuhun työeläketurvan palvelupisteeseen. Työntekijän vanhuuseläke alkaa työsuhteen päättymistä seuraavan kuukauden alusta. Eläke voidaan myöntää yleensä enintään kolmelta kuukaudelta takautuvasti.


Päivitetty 19.05.2015