(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Työaika

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Työaikaa sääntelee työaikalaki. Lähes kaikki esimiehet ja asiantuntijat kuuluvat lain soveltamisalan piiriin, ja heillä on siis oikeus esimerkiksi ylityökorvauksiin.

Työaikalain soveltamispiiriin kuuluvat henkilöt

Työaikalaki on yleislaki, jota sovelletaan sekä yksityisen että julkisen sektorin työntekijöihin ja virkamiehiin alasta riippumatta. Työaikalakia ei kuitenkaan sovelleta johtavassa asemassa oleviin työntekijöihin, mikäli heidän työtään on pidettävä siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella yrityksen tai sen osan johtamisena tai johtamistehtävään välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä. Lain soveltamisala ratkaistaan aina yksittäistapauksittain kokonaisharkintaa käyttäen.

Harkittaessa sitä, kuuluuko työntekijä soveltamisalan piiriin, on kiinnitettävä huomiota työntekijän työn tosiasialliseen luonteeseen sekä asemaan yrityksessä. Työn tulee olla luonteeltaan johtamistyötä. Merkitystä on annettava myös työntekijän valtuuksille osallista tosiasialliseen johtamiseen. Työehtojen tulee olla selkeästi alaisten työehtoja paremmat ja niistä on voitava päätellä, että ei ole tarkoitus maksaa erillisiä lisä-, yli- tai sunnuntai työkorvauksia.

Myös yrityksen itsenäisen osan ylin johto voi jäädä lain soveltamisen ulkopuolelle. Tällaisen osan tulee olla toiminnallisesti itsenäinen ja esimerkiksi liikevaihdolla ja työntekijämäärällä mitattuna kooltaan merkittävä suhteessa koko yritykseen.

Asiantuntijana työskentelevän toimihenkilön jääminen lain soveltamisen ulkopuolelle edellyttää, että asiantuntijan asema on rinnastettavissa johtamistehtävissä toimivan asemaan ja itsenäiseen päätösvaltaan sekä valtuuksiin. Myös työehtojen on kokonaisuudessaan vastattava johtoon kuuluvien työehtoja.

Soveltamisrajausta tehtäessä merkitystä on myös työnantajayrityksen koolla. Mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä suppeampi on myös lain ulkopuolelle jäävien ryhmä. Yleisesti voidaan todeta, että yritysorganisaatiossa ns. keskijohto kuuluu työaikalain piiriin, vaikka siihen kuuluvien toimihenkilöiden työt sisältävätkin vaativa johtamis- tai suunnittelutehtäviä. Keskijohtoon kuuluvien esimiesten kohdalla voidaan kuitenkin sopia ylityön suorittamisesta erillisenä kuukausikorvauksena.

Kauppaedustajan tai tätä vastaavan työntekijän, esimerkiksi myyntimiehen, yrityksen ulkopuolella tekemään työhön sovelletaan työaikalakia vain silloin, kun voidaan katsoa olevan työnantajan asiana valvoa, miten tällainen työ on järjestetty työajan käytön osalta. Jos siis työntekijä voi itse vapaasti määrätä missä, milloin ja ketä hän käy työasioissa tapaamassa, ei työtä lueta työaikalakien piiriin. Myyntimiesten tai vastaavien matkustustyötä tekevien kohdalla siis osa työstä voi tulla korvattavaksi työaikasäännösten mukaisesti ja osa työstä voi jäädä lain ulkopuolelle.

Työajaksi luettava aika

Työaikaan luetaan kaikki työpaikalla tehty työ sekä työ, jonka työnantaja määrää suorittamaan yrityksen ulkopuolella. Koulutus, joka järjestetään työaikana kiinteästi työn lomassa ja sen yhteydessä, kuuluu selkeästi työaikaan. Muut koulutustilaisuudet luetaan työaikaan silloin, kun koulutus on työnantajan määräämää ja välttämätöntä, jotta työntekijä voisi suoriutua työtehtävistään (esimerkiksi uuden atk-järjestelmän käyttöönotto). Vapaaehtoiseen koulutukseen osallistumista ei lueta työajaksi, ellei siitä ole erikseen sovittu työnantajan kanssa. Vastaavaa periaatetta sovelletaan myös ns. edustustilaisuuteen. Jos työnantaja määrää työntekijän edustustilaisuuteen, on edustusaika työaikaa. Jos osallistuminen on vapaaehtoista, se tapahtuu työntekijän omalla ajalla. Lepoaikaa ei lueta työaikaan, jos silloin voi poistua työpaikalta. Terveystarkastuksiin käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei siitä ole erikseen sovittu tai työehtosopimuksessa määrätty.

Matka-aikaa ei lueta työaikalain mukaan työaikaan, ellei tätä samalla pidetä työsuorituksena. Jos siis matkustetaan säännöllisen työajan ulkopuolella, ei sitä korvata työaikalain perusteella. Matka-ajasta maksetaan korvauksia eri alojen työehtosopimusten, työpaikkakohtaisten sopimusten tai oman työsopimuksen ehtojen perusteella.


Päivitetty 05.07.2017