(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / Työsuhdeasiat / Johtajasopimus / Toimitusjohtajasuhteen päättyminen

Toimitusjohtajasuhteen päättyminen

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Kun toimitusjohtaja siirtyy eläkkeelle, lakkaa sopimus tavallisimmin olemasta voimassa.

Jos yritys asetetaan konkurssiin, ei sopimussuhde pääty automaattisesti, vaan se jatkuu, kunnes yritys konkurssin päättyessä on lakannut olemasta, jolloin sopimusosapuolta ei ole. Konkurssin aikana sopijapuoleksi tulee yrityksen sijaan konkurssipesä, jonka tehtävänä on mm. maksaa palkat konkurssin ajalta.

Jos toimitusjohtaja kuolee, päättyy sopimus luonnollisesti samalla hetkellä. Yritykselle sopimus voi asettaa kuitenkin toimitusjohtajan kuoleman jälkeenkin sopimukseen määriteltyjä velvoitteita. Yritys on velvollinen antamaan tiettyjä suoritteita, joiden vastaanottajina ovat kuolleen toimitusjohtajan oikeudenomistajat, lähinnä lähiomaiset. Sopimukseen voidaan ennakoivasti kirjata, että toimitusjohtajan kuollessa yritys maksaa oikeudenomistajille irtisanomisajan palkkaa vastaavan määrän, jolloin on myös otettava huomioon mahdolliset luontoisedut, tantieemit jne. Jos lisäksi toimitusjohtajalta jää leski ja/tai alaikäisiä lapsia, voi yritys sopimuksella sitoutua maksamaan näille irtisanomisajan palkan lisäksi esim. erokorvausta vastaavan määrän.

Irtisanominen

Koska työsopimuslakia ei sovelleta osakeyhtiön toimitusjohtajaan, ei yritys tarvitse työsopimuslain mukaisia perusteita toimitusjohtajan irtisanomiseen. Kuitenkin sopimukseen voidaan kirjata myös irtisanomisperuste, esim. "Sopimuksen irtisanomiseen tulee olla työsopimuslain tarkoittama erityisen painava syy tai yrityksen toimintaolosuhteissa tapahtuva olennainen vähentyminen tai loppuminen kokonaan taikka yrityksen omistuspohjan merkittävä muutos".

Irtisanomisajan pituudesta on mahdollista sopia vapaasti. Sopimusmallissa on irtisanomisajat jätetty osapuolten sovittaviksi. Selkeä käytäntö on noudattaa työsopimuslain mukaisia irtisanomisaikoja: yleistä on näin ollen, että irtisanomisajat poikkeavat toisistaan sen mukaan, toteuttaako irtisanomisen yritys vai toimitusjohtaja. Tavallista on, että yrityksen irtisanoessa toimitusjohtajansa kanssa solmitun sopimuksen, on sen noudatettava pitempää irtisanomisaikaa kuin vastaavasti toimitusjohtajan.

Toimitusjohtajasopimuksessa sovitaan yleensä erokorvauksesta, jonka toimitusjohtaja saa, jos työnantaja päättää hänen sopimussuhteensa. Erokorvauksen suuruudesta on mahdollista sopia vapaasti. Käytännössä se on vaihdellut kuuden kuukauden palkasta kahden vuoden palkkaa vastaavaan korvaukseen.

Purkaminen

Sopimusrikkomus voi joissain tilanteissa synnyttää sopimuksen purkuoikeuden. Näitä tilanteita arvioidaan normaalien sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan ja ne ovat poikkeustilanteita. On kuitenkin syytä sopia, että jos yritys syyllistyy sopimusrikkomiseen, tulee erokorvaus silti suorittaa toimitusjohtajalle.

Määräaikaisen toimitusjohtajasuhteen päättyminen

Määräaikainen johtajasopimus on irtisanottavissa kesken sopimuskauden vain, jos irtisanomismahdollisuudesta on erikseen sovittu. Jos toinen osapuoli oleellisesti rikkoo johtajasopimusta, sopimus on purettavissa normaalien sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Pääsääntöisesti johtajasopimuksissa sovitaan, että yritys sitoutuu maksamaan toimitusjohtajalle tietyn rahamäärän suuruisen erokorvauksen irtisanomisajan palkan. Erokorvauksen suuruudesta on mahdollista sopia vapaasti. Käytännössä se on vaihdellut kuuden kuukauden palkasta kahden vuoden palkkaa vastaavaan korvaukseen.

Työttömyysturva

Ennen johtajasopimuksen irtisanomista on syytä selvittää työttömyysturva. Mikäli johtaja itse irtisanoo sopimuksen ilman pätevää syytä tai on menettelyllään aiheuttanut johtajasopimuksen päättymisen, työ- ja elinkeinotoimisto voi asettaa hänelle kolmen kuukauden karenssin, ennen kuin hän on päivärahaan oikeutettu. Tulkinnat vaihtelevat riippuen työ- ja elinkeinotoimistosta ja jokaisen tapauksen yksityiskohdista.

Työttömyysturvalain mukaan työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta siltä ajalta, jolta henkilöllä on oikeus saada työnantajalta lain tai työehtosopimuksen taikka työsopimuksen mukaista irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta, taikka jolle ajalle hänen muun sopimuksen tai järjestelyn perusteella työnantajalta saamansa taloudellinen etuus (esim. ns. kultainen kädenpuristus) voidaan jaksottaa hänen vakiintuneena pidettävän palkan perusteella. Työnantajan järjestämää tai hankkimaa koulutusta ei pidetä jaksotettavana taloudellisena etuutena.

On kuitenkin tärkeää ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon heti toimisuhteen päättyessä (ensimmäisenä "työttömyyspäivänä") työttömyyspäivärahan varmistamiseksi.

Poiketen tavallisista palkansaajista, toimitusjohtajilla ei ole oikeutta saada työttömyyspäivärahaa lomautusajalta, sillä toimitusjohtajaa ei voida lomauttaa työsopimuslain mukaisesti. Koska työsopimuslakia ei sovelleta, toimitusjohtajalla ei ole myöskään oikeutta muutosturvalla korotettuun ansiopäivärahaan pitkän uran perusteella.


Päivitetty 08.01.2015