(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Jäsenyys / SAVALin jäsenosio / SAVALin säännöt

SAVALin säännöt

Liity jäseneksi
Onko Sinussa YTYä?
Suosittele YTYä ja voita arvontapalkintoja
Jäsenkortti ja mobiilikortti
Jäsenmaksut
Seniori- ja lepojäsenyys
Alennukset
Eroaminen YTYstä
Oma jäsenyys
SAVALin jäsenosio

Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ry:n säännöt


1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ry, ruotsiksi Finlands Professionella Tränare rf ja kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Professional Coaches of Finland, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä SAVAL. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

2 § Tarkoitus ja toiminta
SAVALin tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi SAVAL 1) käy neuvotteluja ja tekee sopimuksia jäsenistönsä palvelussuhteita koskevissa asioissa sekä valvoo tehtyjen sopimusten noudattamista, 2) vaikuttaa jäsenistönsä etujen mukaisesti työmarkkinoiden ja yhteiskunnan päätöksentekoon tekemällä esityksiä ja aloitteita, 3) järjestää jäsenistölle edunvalvontaan ja ammatilliseen kehitykseen ja koulutukseen liittyviä palveluja, tietoaineistoa ja tilaisuuksia, 4) toimii järjestäytymiskanavana Neuvottelujärjestö YTN ry:hyn ja Akavaan, 5) on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n yhdistysjäsen ja Suomen Valmentajat ry:n yhteisöjäsen.

3 § Jäsenyys
SAVALin varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä pääasiallisen toimeentulonsa urheiluvalmentajana tai -ohjaajana saavan henkilön tai näihin rinnastettavissa tehtävissä toimivan henkilön. SAVALin opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä urheiluvalmentajan tehtävään opiskelevan henkilön.Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti.

4 § Jäsenmaksut
Jäsenen tulee toimia SAVALin sääntöjen ja niihin perustuvien SAVALin kokousten päätösten mukaisesti. Jäsen on velvollinen suorittamaan vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun hallituksen päättämällä tavalla.Jäsenmaksua määrättäessä voidaan ottaa huomioon eri jäsenryhmien eri suuruiset edunvalvonta- ja palvelukustannukset.Vuosikokous voi päättää jäsenmaksualennuksista. Alennuksen perusteena voi olla jäsenen työttömyys, opiskelu, eläkeläisyys, muusta syystä työelämän ulkopuolella palkattomana olo, ulkomailla asuminen, jäsenyys Akavan toisessa jäsenliitossa, jäsenyys ilman työttömyyskassa-jäsenyyttä sekä muu edellä lueteltuihin rinnastettava seikka tai liittymisalennus.

5 § Jäsenyyden päättyminen
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut 4 §:n vastaisesti tai joka on siirtynyt pois 3 §:n mukaisista tehtävistä. Jäsen voi erota SAVAListä ilmoittamalla siitä kirjallisesti SAVALin hallitukselle tai puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Erotetun tai eronneen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet SAVALin suhteen lakkaavat välittömästi. Hän on kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsenyyden päättymiseen mennessä erääntyneen jäsenmaksun.

6 § Hallinto
SAVALin päätäntävaltaa käyttää SAVALin kokous. Toimeenpaneva elin on SAVALin hallitus. Hallitus voi nimetä avukseen tarvittavia toimielimiä ja ottaa toimihenkilöitä. SAVALin jäsenet voivat muodostaa toimipaikkakohtaisia, alueellisia tai toimialoittaisia rekisteröimättömiä yhteenliittymiä sekä osallistua näiden välityksellä SAVALin toimintaan ja hallintoon. SAVALin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

7 § Kokoukset
SAVALilla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen nimeämänsä asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on myös kutsuttava koolle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun vähintään yksi kymmenesosa jäsenistöstä on vaatinut sitä kirjallisesti hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten. SAVALin kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.Varsinaiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ja ylimääräiset vähintään yksi (1) viikko aikaisemmin jäsenille lähetettävällä kokouskutsulla tai lehti-ilmoituksella siten kuin yhdistyksen varsinainen kokous päättää. Kullakin varsinaisella jäsenellä on SAVALin kokouksessa yksi (1) ääni. Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan valtakirjalla. Opiskelijajäsenellä on SAVALin kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Yksi jäsen ei voi valtakirjalla käyttää enempää kuin yhtä kymmenesosaa (1/10) kokouksen yhteenlasketusta äänimäärästä. Jäsenen, joka haluaa jonkin asian ottamista käsiteltäväksi SAVALin varsinaisessa kokouksessa, on jätettävä siitä esitys SAVALin hallitukselle tammikuun tai syyskuun loppuun mennessä.

8 § Kevätkokous
SAVALin kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 2) Todetaan kokouksen laillisuus, läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten lukumäärä, valtakirjalla esiintyvät asiamiehet ja heidän äänimääränsä sekä kokouksen äänimäärä. 3) Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. 4) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 5) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Syyskokous
SAVALin syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 2) Todetaan kokouksen laillisuus, läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten lukumäärä, valtakirjalla esiintyvät asiamiehet ja heidän äänimääränsä sekä kokouksen äänimäärä. 3) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle. 4) Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet 10 §:n mukaisesti. 5) Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 6) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Hallitus
SAVALin toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä viidestä (5) seitsemään (7) muuta jäsentä. SAVALin hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa siten, että parillisina vuosina kyseisenä vuotena erovuoroisten tilalle valitaan puheenjohtaja sekä kahdesta kolmeen varsinaista jäsentä aina seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Parittomina vuosina valitaan kyseisenä vuonna erovuorossa olevien tilalle kolmesta neljään varsinaista jäsentä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Erovuoroinen hallituksen jäsen voi tulla rajoituksetta valituksi uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvittavat virkailijat. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset arvotaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä vähintään puolet hallituksesta on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa. SAVALin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen valitsema toiminnanjohtaja/asiamies yksin tai hallituksen määräämä henkilö yhdessä toisen hallituksen nimenkirjoittajaksi määräämän henkilön kanssa.

11 § Hallituksen tehtävät
Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa ja muualla näissä säännöissä on sanottu, hallitus: 1) edustaa SAVALia sekä tekee SAVALin kokoukselta saamansa valtuutuksen mukaisesti SAVALin puolesta sopimuksia ja sitoumuksia; 2) kutsuu koolle SAVALin kokoukset ja valmistelee niille esitettävät asiat sekä toimeenpanee kokousten päätökset; 3) laatii SAVALin toiminta- ja tilikertomukset; 4) tekee ehdotukset SAVALin toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja jäsenmaksuiksi; 5) vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta talousarvion puitteissa sekä huolehtii SAVALin varoista, omaisuudesta ja jäsenmaksujen perinnästä; 6) valitsee tarvittavat toimielimet ja toimihenkilöt sekä nimeää edustajat ja ehdokkaat ulkopuolisiin tehtäviin; 7) päättää SAVALin järjestöllisiin painostustoimenpiteisiin ryhtymisestä; 8) huolehtii saamiensa valtuuksien puitteissa muista SAVALille kuuluvista asioista. Tarpeellisiksi katsomissaan asioissa hallitus voi toimeenpanna neuvoa-antavia jäsenäänestyksiä.

12 § Talous
SAVALin tilinpäätös ja toimintakertomus tulee toimittaa tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. 

13 § Työtaistelu
SAVALin on ennen mahdollisista työtaistelutoimenpiteistä päättämistä selvitettävä mahdollisimman laajasti niiden jäsenten mielipide, joita asia koskee.

4 § Yleisiä määräyksiä
Ehdotuksen näiden sääntöjen muuttamisesta on saavutettava yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistö annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi. Päätös SAVALin purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kolmen (3) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Tällöin SAVALin purkamista koskevan ehdotuksen on kummassakin kokouksessa saavutettava kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistö annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi. Jos SAVAL purkautuu tai se lakkautetaan, luovutetaan sen varat ammattivalmentajien ammatillisen koulutuksen ja edunvalvonnan tukemiseen sen mukaisesti, kuin päätöksen tekevä jälkimmäinen kokous päättää.

15 § Siirtymäsäännös
Saavutetut jäsenedut säilyvät.


Päivitetty 13.01.2017