(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Päivärahan hakeminen

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Päivärahaa haetaan suoraan työttömyyskassalta. YTYn ja SAVALin jäsenet on vakuutettu IAET-kassassa. (Poikkeus: olet myös halutessasi voinut liittyä ilman IAET-kassajäsenyyttä.)

Päivärahaa haetaan aina jälkikäteen neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. Ensimmäisen hakemuksen liitteineen voi kuitenkin toimittaa työttömyyskassalle kahden työttömyysviikon jälkeen. Työttömyyspäivärahaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavaksi.

Hakemus

Päivärahaa haetaan asiaan tarkoitetulla hakemuslomakkeella tai kassan sähköisen eAsioinnin kautta, johon kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla.

Tutustu hakemuksen täyttöohjeisiin tarkasti ja täytä lomake huolellisesti. Päivärahan maksatus viivästyy, jos hakemuksestasi puuttuu vaadittavia dokumentteja. Kiinnitä erityistä huomiota palkkatodistukseen. Katso kassan ohje palkkatodistuksen täyttämisestä.

Kokonaan työttömän liitteet

 • Työsopimus tai työnantajan kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista, jos työsopimus on ollut suullinen tai mahdollinen johtajasopimus. Jos sopimus on solmittu yli kolme vuotta sitten, sitä ei pääsääntöisesti tarvitse toimittaa. Johtajasopimus on kuitenkin aina toimitettava.
 • Irtisanomisilmoitus. Lisäksi mahdollinen sopimus työsuhteen päättämisestä.
 • Työnantajan antama palkkatodistus työttömyyttä välittömästi edeltävältä vähintään 26:lta työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikolta. Suosittelemme käyttämään Työttömyyskassojen yhteisjärjestön laatimaa palkkatodistuspohjaa.
 • Palkkatodistus/-erittely sekä kopio työsopimuksesta, jos työskentelet hakujaksolla.
 • Päätös muusta sosiaalietuudesta/eläkkeestä. Lasten kotihoidontukea saavan perheen tulee toimittaa kassalle selvitys siitä, kuka lasta hoitaa.
 • Osa-aikaeläkkeellä olleen/olevan hakijan tulee lisäksi toimittaa mahdollinen eläkkeen lakkautuspäätös. Uudesta Osittain verhennetusta vanhuuseläkkeestä ei tarvitse toimittaa selvitystä kassalle.
 • Alkuperäinen verokortti, jos olet hakenut muutosverokortin etuutta varten.  
 • Jos olet tai olet ollut toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä tai osakkaana yrityksessä, josta olet jäänyt työttömäksi tai lomautetuksi, tai Sinulla on ko. toimi muun työn ohessa osakasluettelo, josta käy ilmi kaikki osakkaat ja omistussuhteet tarkastelujakson (viimeisen 28/24 kk:n) ajalta ennen työttömyyttä.
 • Jos sinulla on sivutoimista liike- tai ammattitoimintaa taikka metsä- tai maataloustoimintaa hakemukseen tulee liittää kopio viimeisestä vahvistetusta verotuspäätöksestä ja verotuksen erittelyosa, joka on toimitettu keväällä esitäytetyn veroilmoituksen mukana.
 • Todistus opiskelusta (esim. tutkintotodistus ja opintorekisteriote), mikäli olet opiskellut työssäoloehtoon kuuluvan työn aikana tai sen jälkeen.
 • Jos olet ollut lähetettynä työntekijänä ulkomailla, hakemukseen tulee liittää kopio Kelan tai Eläketurvakeskuksen päätöksestä, jonka mukaan kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Lisäksi tulee aina toimittaa lähetetyn sopimus sekä TyEL-palkkatodistus eli todistus vakuutuspalkasta, josta on pidätetty Suomen eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. 
 • Jos työ on tehty yksityiselle henkilölle, hakemukseen tulee liittää kuittikopio tai muu luotettava selvitys maksetuista sotu-, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista.
 • EU/ETA-maassa tai Sveitsissä työskentelystä U1 / E301-lomake työskentelymaan viranomaisilta.

Lomautetun liitteet

Lomautetun henkilön tulee toimittaa työttömyyskassalle edellä mainittujen päivärahahakemuksen liitteiden lisäksi seuraavat liitteet:

 • Lomautusilmoitus
 • Palkkaerittelyt lomautuskuukausilta ja lomautusjaksojen välisiltä työjaksoilta.

Päätös ja siitä valittaminen

Työttömyyskassa antaa kirjallisen päätöksen työttömyyspäivärahan maksamisesta tai epäämisestä.

Jos olet tyytymätön kassan päätökseen, hän saa hakea siihen muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta. YTY avustaa tarvittaessa valituksen tekemisessä.  Kirjallinen valitus on toimitettava kassalle viimeistään 30 päivänä sen jälkeen, kun saat tiedon kassan kirjallisesta päätöksestä. Sinun katsotaan saaneen tiedon kassan päätöksestä seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu, jollet muuta näytä. Valituskirjelmän liitteenä on oltava se kassan päätös, johon valitus kohdistuu.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta vakuutusoikeudelta 30 päivän kuluessa työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksestä tiedon saatuaan. Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

YTYstä saat tarvittaessa apua valituksen laatimiseen.

Maksaminen

Ansiopäivärahaa maksetaan päivärahakauden alkamisesta lukien jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden maksukausittain. Ensimmäisten hakemusten käsittelytilannetta voi seurata IAET-kassan sivuilta. Jatkohakemusten käsittelyaika on keskimäärin 1 - 2 viikkoa.

Ensimmäisen hakemuksen saapuessa työttömyyskassaan kassa rekisteröi hakemuksen ja lähettää hakijalle tiedotteen hakemuksen saapumisesta. Jatkohakemusten saapumisesta ei tiedoteta hakijalle erikseen. Ensimmäisen maksatuksen yhteydessä hakija saa päätöksen työttömyyspäivärahan suuruudesta. Jokaisen maksatuksen yhteydessä hakijalle lähetetään maksuilmoitus, jossa on mukana ansioturvan jatkohakemuslomake.

Jatkohakemukset

Saat jatkohakemuksen postitse kotiin, kun työttömyyskassa on vastaanottanut ensimmäisen päivärahahakemuksesi. Tämän jälkeen esitäytetty jatkohakemus toimitetaan aina päivärahan maksuilmoituksen mukana. Jatkohakemus täytetään vähintään neljältä kalenteriviikolta jälkikäteen.

Jatkohakemuksen voit täyttää myös IAET-kassan eAsioinnissa. Palveluun voit kirjautua useiden pankkien verkkopankkitunnuksilla. Palvelun kautta voit toimittaa työttömyyskassalle ainoastaan päivärahahakemuksen, joten mahdollinen palkkatodistus tai muut liitteet on lähetettävä kassaan postitse.

Myös jatkohakemukset vanhenevat, joten jatkohakemuksen tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta työttömyyspäivärahaa haetaan.
Muutokset tilanteessasi

Sekä päivärahaa haettaessa että työttömyyden jatkuessa tulee kaikista työttömyysaikaisista ja olosuhteissa tapahtuvista muutoksista ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistoon ja työttömyyskassaan niiden määräämällä tavalla, jotta työttömyysetuuksien maksatus sujuu mahdollisimman joustavasti.

Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi:

 • aikaisemmat jäsenyydet muissa kuin siinä työttömyyskassassa josta etuutta haetaan
 • peruspäivärahan saaminen
 • työnhakijana olo ja työnhaun päättyminen
 • työttömyyden jatkuminen
 • työsuhteen, virkasuhteen, oman työn ja yritystoiminnan alkaminen tai päättyminen
 • työsuhteesta, virkasuhteesta, omasta työstä ja yritystoiminnasta saatu palkka tai muu vastike
 • työsuhteen, virkasuhteen, oman työn tai yritystoiminnan perusteella saatu taloudellinen etu tai korvaus
 • erorahan saaminen
 • työhön käytetty työaika
 • yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yrityksen tai yritysomaisuuden myynnistä saatu tulo taikka yritysomaisuuden ottaminen yksityiskäyttöön
 • julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetun työvoimapoliittisen toimenpiteen päättyminen
 • koulutuspäivärahaan oikeuttavan koulutuksen päättyminen
 • liikennevakuutuksen, tapaturmavakuutuksen tai sotilasvammalain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • Suomesta ja ulkomailta saatu tai haettu sosiaalietuus mukaan lukien avio- tai avopuolison saama kotihoidontuki ja työnantajan järjestämä työntekijän eläkelain vähimmäisehtoja parempi lisäeläke
 • myönnetty tai evätty palkkaturva
 • huollettavina olevat lapset

Päivitetty 21.02.2017