(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Osa-aikaeläke

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Osa-aikaeläke

Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen edellyttää, että työntekijä sopii työnantajan kanssa siirtymisestä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Työntekijällä ei ole ehdotonta oikeutta siirtyä osa-aikatyöhön, mutta työnantajan on pyrittävä järjestämään osa-aikaeläkkeelle haluavalle työntekijälle osa-aikatyötä.

Osa-aikaeläkkeen saaminen edellyttää myös, että hakija

  • on 61 - 67-vuotias. Vuonna 1953 syntyneillä on vielä oikeus osa-aikaeläkkeeseen 60 vuoden iässä.
  • on ansainnut työeläkettä viimeisen 15 vuoden aikana vähintään viisi vuotta
  • on ollut kokopäivätyössä viimeisen puolentoista vuoden aikana vähintään 12 kuukautta
  • vähentää työpanostaan siirtymällä osa-aikatyöhön

Kokoaikatyön ehdot

Kokoaikatyön pitää olla ko. alalla sovitun kokoaikatyön mukaista. Jos hakijalla on rinnakkaisia työsuhteita, niiden yhteenlasketun työajan pitää olla vähintään 35 tuntia viikossa. Siten esimerkiksi lyhennettyä työviikkoa tekevää ei voida pitää kokoaikatyössä olevana. Työntekijä voi olla työttömänä tai sairauslomalla ennen osa-aikaeläkkeen alkamista, mutta enintään yhteensä kuusi kuukautta viimeisen puolentoista vuoden aikana.

Osa-aikatyön ehdot

Osa-aikatyöhön siirryttäessä myös palkan pitää pienentyä 35 - 70 prosenttiin kokoaikatyön eläkepalkasta. Työajan pitää olla 16 - 28 tuntia viikossa. Jotta säilyttää työttömyysturvan, työ-ajan tulee kuitenkin olla vähintään 18 tuntia viikossa. Jos viikoittainen työaika vaihtelee, se tasoitetaan 16 viikon aikana. Työstä voi olla yhdenjaksoisesti poissa enintään kuusi viikkoa. Vuosilomaa ja sairausaikoja ei lasketa keskeytysaikaan. Osa-aikaeläke lakkaa, jos työaikaan tulee yli kuuden viikon pituinen katkos, joka ei ole vuosilomaa tai sairauslomaa. Esimerkiksi lomautus on sellainen katkos.

Osa-aikaeläkkeen määrä

Osa-aikaeläkkeenä maksetaan puolet kokoaikatyön ja osa-aikatyön palkkojen erotuksesta. Kokoaikatyön palkkana pidetään viimeisestä kokoaikaisesta työsuhteesta laskettua eläke-palkkaa. Se ei ole sama kuin viimeinen kuukausipalkka ennen osa-aikaeläkkeen alkamista. Osa-aikatyön palkkaan sisältyvät rahapalkan lisäksi luontoisedut, arvioidut ylityökorvaukset, mahdolliset muut lisät ja myös lomaraha, joka on laskettu osa-aikatyön palkasta.

Osa-aikaeläke voi olla enintään 75 prosenttia osa-aikaeläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä. Osa-aikaeläke lakkaa, jos osa-aikatyön ansiot nousevat yli 70 prosentin tai laskevat alle 35 prosentin kokoaikatyön eläkepalkasta. Osa-aikaeläke lasketaan uudelleen, jos ansiot muuttuvat yli 10 prosenttia. Osa-aikaeläke lakkaa, jos muu ansioeläke alkaa sairauden tai iän perusteella.

Arvio osa-aikaeläkkeen määrästä kannattaa pyytää omalta eläkelaitokselta.

Vuosiloma

Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen ei pääsääntöisesti vaikuta vuosiloman pituuteen. Vuosilomaa pidettäessä vuosilomapäiviksi lasketaan normaalisti kaikki arkipäivät, eikä vain työntekijän työpäiviä. Vuosilomapalkka ja lomaraha määräytyvät osa-aikatyöstä maksettavan kuukausi-palkan mukaan. Osa-aikaeläkettä maksetaan myös vuosiloman ajalta.

Työkyvyttömyys

Työnantaja maksaa sairausajan palkkaa alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus kohdistuu kalenteriajan mukaan eikä se, että toimihenkilö työskentelee esimerkiksi vain kolmena päivänä viikossa, pidennä määriteltyä aikaa. Työkyvyttömyysajalta maksettava palkka sekä sairasvakuutuslain mukainen päiväraha määräytyvät osa-ajan palkan perusteella. Sairasloman ajalta maksetaan myös osa-aikaeläkettä. Jos henkilön työkyvyttömyys jatkuu, hänelle voidaan myöntää päivärahan jatkeeksi työkyvyttömyyseläke. Tällöin osa-aikaeläke lakkaa.

Työsuhteen päättyminen ja lomautus

Osa-aikaeläkkeen maksamisen ehtona on osa-aikatyö. Osa-aikaeläkkeen maksaminen päättyy työsuhteen päättyessä. Osa-aikaeläkkeellä olleen henkilön ansioon suhteutetun päivärahan suuruus määräytyy osa-aikaeläkettä edeltäneen kokoaikatyön palkkatulon mukaan.

Lomautuksen osalta on huomattava, että osa-aikaeläkkeen maksaminen keskeytetään, mikäli henkilö on yhtäjaksoisesti poissa työstä yli kuusi viikkoa. Tähän ei lasketa mukaan vuosi- eikä sairausloma-aikaa. Tämän vuoksi enintään kuuden viikon lomautuksen ajalta maksetaan osa-aikaeläkettä ja osa-aikaeläke lakkautetaan, mikäli lomautus kestää yli kuusi viikkoa. Katkennut osa-aikaeläke myönnetään uudelleen entisin ehdoin, jos lomautus kestää alle kuusi kuukautta. Jos lomautus kestää yli puoli vuotta, osa-aikaeläkettä ei makseta entisin ehdoin, vaan sitä täytyy hakea uudelleen. Juuri ennen osa-aikaeläkkeen alkamista pitää tehdä vähintään vuosi kokopäivätyötä eläkettä edeltävän 18 kuukauden aikana.

Lomautuksen ajalta maksettavan työttömyyspäivärahan suuruus määräytyy samalla tavoin kuin työsuhteen päättyessä. Työttömyyspäivärahan ja maksettavan osa-aikaeläkkeen välillä suoritetaan yhteensovitus siten, että työttömyyspäivärahaa vähennetään osa-aikaeläkkeen määrällä.

Osa-aikaeläkkeen hakeminen

Osa-aikaeläkettä haetaan eläkelaitokselta, jonka kautta työntekijän työeläketurva on järjestetty. Hakemuksen voi jättää myös muuhun työeläketurvan palvelupisteeseen.

Osa-aikaeläkkeelle aikovan kannattaa ottaa yhteyttä omaan eläkelaitokseen ja selvittää jo ennen työn vähentämistä ja eläkkeen hakemista täyttyvätkö eläkkeen saannin edellytykset.


Päivitetty 08.06.2016