(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Edunvalvonta / Yhteistoiminta / Mitä kuuluu yhteistoimintalain piiriin?

Mitä kuuluu yhteistoimintalain piiriin?

Työehtosopimukset
Työpaikkatoiminta
Jäsentutkimus
Osana Akavaa
Osana eurooppalaista edunvalvontaa
Osana YTN:ää
Yhteistoiminta

Yhteistoimintalaki asettaa työnantajalle neuvotteluvelvollisuuden hyvin monenlaisien asioiden suhteen.

Työvoiman käytön vähentäminen

Työnantajan on velvollisuus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut silloin, kun se harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.

Liikkeen luovutus

Yhteistoimintaneuvotteluvelvollisuus koskee myös tilanteita, joissa on kyse liikkeen luovutuksesta.

Yritystoiminnan muutokset

Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä henkilöstövaikutukset, jotka aiheutuvat:

 • yrityksen tai sen jonkin osan lopettamisesta, siirtämisestä toiselle paikkakunnalle taikka sen toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta
 • kone- ja laitehankinnoista
 • palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutoksista
 • muista vastaavista yritystoiminnan muutoksista
 • työn järjestelyistä
 • ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Yleiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet

Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä

 • työhönotossa noudatettavat periaatteet ja käytännöt
 • henkilötietojen keräämisen periaatteet
 • henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet
 • vuokratyövoiman käytön periaatteet
 • yrityksen sisäisen tiedotustoiminnan periaatteet ja käytännöt
 • tasa-arvosuunnitelma naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi, kun suunnitelma on tarkoitus ottaa henkilöstösuunnitelman osaksi
 • ennen työterveyshuoltolaissa tarkoitetun päihdeohjelman hyväksymistä yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa tarkoitetut työtehtävät, joissa työnhakija tai työntekijä on joko velvollinen antamaan tai voi suostumuksensa perusteella antaa huumausainetestiä koskevan todistuksen työnantajalle
 • työntekijöihin kohdistuvan kameravalvonnan, kulunvalvonnan ja muun teknisin menetelmin toteutettavan valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja näissä käytettävät menetelmät;
 • sähköpostin ja tietoverkon käytön periaatteet
 • henkilöstörahastolaissa tarkoitetun henkilöstörahaston perustaminen ja voittopalkkiojärjestelmä sekä voittopalkkiojärjestelmästä luopuminen ja henkilöstörahaston purkaminen

Päivitetty 03.07.2014