(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Lomautus

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen ehtojen pysyessä muuten voimassa.

Lomautuksen perusteet

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, mikäli hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanomiseen. Työntekijä voidaan siis lomauttaa, mikäli tarjolla oleva työ on vähentynyt taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä olennaisesti ja pysyvästi, eikä työntekijää voida sijoittaa tai kohtuudella kouluttaa uudelleen.

Lomauttamisen edellytykset voivat täyttyä myös silloin, kun työn vähentyminen on luonteeltaan tilapäistä ja sen voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. Tällöinkin edellytyksenä on, että työntekijää ei voida sijoittaa tai kouluttaa uusiin tehtäviin. 90 päivän raja määräaikaiselle lomauttamiselle ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan se on lain esitöiden mukaan eräänlainen joustava mitta määräaikaisen ja toistaiseksi jatkuvan lomautuksen välillä. Työsopimuslain mukaan työntekijää ei saa lomauttaa työntekijän henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen eikä työsopimuslain purkamisperusteen täyttyessä.

Lomauttaminen voidaan kohdistaa työntekijöihin, joiden työsopimus on voimassa toistaiseksi. Lomauttaa voidaan kuitenkin myös sellainen määräaikainen työntekijä, joka tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työtekijä, jos tämä olisi työssä. Lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä voidaan lomauttaa, mikäli työnantaja ja määräaikainen työntekijä siitä sopivat. Tämä ei kuitenkaan ole missään tapauksessa suositeltavaa, sillä työntekjä ei silloin todennäköisesti ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan. Määräaikaisissa työsuhteissa olleiden työntekijöiden työsopimuksissa voi olla ehto, jonka mukaan sopimus on molemmin puolin irtisanottavissa kuten toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Työnantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta tällaisten määräaikaisten sopimusten osalta lomauttaa työntekijöitä. Työnantaja ei voi lomauttaa työntekijää sen jälkeen, kun työntekijän työsuhde on työnantajan toimesta irtisanottu. Työnantaja ei siis voi tällä tavalla vapautua irtisanomisajan palkan maksuvelvollisuudesta.

Luottamusmiehellä, luottamusvaltuutetulla ja työsuojeluvaltuutetulla on erityinen suoja lomauttamistilanteissa. Kysy asiasta tarkemmin YTYn työsuhdelakimiehiltä.

Lomautuksesta sopiminen

Emme suosittele lomautuksesta sopimista. Lomautuksesta sovittaessa työttömyyskassa ei todennäköisesti maksa ollenkaan työttömyyskorvausta lomautetulle, koska lomautettu on itse myötävaikuttanut työttömyyteensä. Lomautuksesta sopimisen yhteydessä tuleekin aina ensin selvittää työttömyyskassan suhtautuminen asiaan.

Oikeus päivärahaan

Lomautuksen ajalta työttömyyskassan jäsen on useimmiten oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos päivärahan maksamisen yleiset edellytykset täyttyvät.


Päivitetty 21.06.2017