(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Lepoajat

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Lakisääteisiä lepoaikoja ovat muun muassa lounastauko, vuorokausilepo ja viikoittainen vapaa-aika. Kahvitauoista sekä muista erilaisista lepoajoista on määrätty myös työehtosopimuksissa.

Kun vuorokautinen työaika on yli kuusi tuntia, eikä työntekijän työpaikalla olo ole työn jatkumisen kannalta välttämätöntä, on työntekijälle annettava vähintään tunnin mittainen lepoaika. Tällöin työntekijällä on esteetön poistumisoikeus työpaikalta. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lyhyemmästä lepoajasta, jonka kuitenkin tulee olla vähintään puolen tunnin mittainen.

Työntekijälle on pääsääntöisesti annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin mittainen keskeytymätön vuorokausilepo. Jos työn tarkoituksenmukainen järjestely sitä edellyttää, työnantaja ja henkilöstön edustaja voivat työntekijän suostumuksella sopia vuorokausilevon tilapäisestä lyhentämisestä. Tällöin vuorokausilevon tulee olla kuitenkin vähintään seitsemän tuntia. Samoin vuorokausilepo voidaan lyhentää seitsemään tuntiin liukuvan työajan järjestelmässä työntekijän itse päättäessä töihin tulo- ja töistä lähtemisen ajankohdista.

Vuorokausileposäännöksistä voidaan poiketa painavista syistä enintään kolmen peräkkäisen vuorokausilevon aikana. Vuorokausilevon pituuden pitää tällöinkin olla vähintään viisi tuntia. Vuorokausilevosta voi poiketa esimerkiksi kausiluontoisessa työssä arvaamattoman ruuhkahuipun tasoittamiseksi, tapaturman tai tapaturmavaaran yhteydessä tai työssä, joka on välttämätöntä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Jos vuorokausilepoa lyhennetään em. tavalla, työntekijälle on annettava vuorokausilevon korvaavat lepoajat viimeistään kuukauden kuluessa.

Työntekijälle on annettava sunnuntain ajaksi tai, jollei se ole mahdollista, muuna viikon aikana vähintään 35 tuntia kestävä yhtäjaksoinen vapaa-aika. Viikoittainen vapaa-aika voidaan järjestää keskimäärin 35 tuntiin 14 vuorokauden aikana. Tällöinkin vapaa-ajan tulee olla vähintään 24 tuntia viikossa.

Viikoittainen vapaa-aika ajoittuu useimmiten viikonlopun ajaksi. Jos työntekijä määrätään töihin viikoittaisen vapaa-ajan aikana, on häneltä etukäteen saatava suostumus. Saamatta jäänyt vapaa-aika korvataan ensisijaisesti antamalla hänelle vastaava, työhön käytetty aika vapaana viimeistään kolmen seuraavan kuukauden aikana, ellei muusta sovita. Jos työntekijä suostuu, voidaan korvaus antaa myös rahana. Rahakorvauksen suuruus on sama kuin viikoittaisen vapaan aikana tehtyyn työhön käytetyltä ajalta maksettava yksinkertainen peruspalkka.

Jos normaalin työviikon lisäksi tehdään töitä koko viikonloppu, maksetaan siis sunnuntailta peruspalkan lisäksi sunnuntaityökorvaus, korvaus viikoittaisen vapaa-ajan menettämisestä ja korvaus mahdollisesta viikoittaisesta tai vuorokautisesta ylityöstä.


Päivitetty 05.07.2017